III Walne Zebranie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
Sprawozdanie

W dniu 16 maja 2015 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przy Al. Wilanowskiej 204 w Warszawie odbyło się III Walne Zebranie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Po powitaniu przybyłych i oficjalnym otwarciu zebrania przez prezesa Stowarzyszenia prof. dr hab. Piotra Matusaka minutą ciszy uczczono zmarłego w dniu 10 kwietnia br. prof. dra hab. Andrzeja Ajnenkiela. Następnie ustalono porządek obrad. Zgromadzonych historyków wojskowości powitał również gospodarz obiektu – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dr Janusz Gmitruk, podkreślając dobrą współpracę pomiędzy Muzeum a Stowarzyszeniem History­ków Wojskowości. Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. Piotr Matusak, który określił zakres działalności oraz bieżące przedsięwzięcia, m.in. organizację konferencji naukowych, związanych tematycznie z rocznicą zakończenia II wojny światowej. W następnej części swego wystąpienia Profesor poruszył aktualne kierunki prac badawczych w obszarze historii wojskowości, a przede wszystkim obserwowany obecnie w historiografii duży nacisk na badanie dziejów powojennych. Zwrócił uwagę na współpracę Stowarzyszenia ze strukturami Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Wojska Polskiego oraz bardzo dobrą współ­pracę z Wojskowym Biurem Badań Historycznych. Podkreślił podejmowane próby (na razie w niewielkim zakresie) współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi na Litwie, Słowacji i Ukrainie.

Prof. dr hab. Piotr Matusak poinformował zebranych, że trzech członków Stowarzyszenia: prof. dr hab. Zdzisław Cutter, prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz oraz prof. dr hab. Janusz Zuziak otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuły profesora zwyczajnego. Kolej­nymi zagadnieniami poruszonymi przez prezesa Piotra Matusaka był rozwój liczebny Stowarzysze­nia, które obecnie liczy 109 członków, współorganizowanie sesji naukowych przy współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości (rocznie ok. 2-3 sesji) oraz nadawanie medalu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Przypomniał również o planach wydania anglojęzycznego pisma naukowego „Historia Militaris Polonica”. Pomimo wzrostu liczby członków Stowarzyszeniu nie udało się dotychczas utworzyć struktur okręgowych. Prof. dr hab. Piotr Matusak przedstawił również propozycje programowe i budżet na okres roku.

Po wystąpieniu prof. dr hab. Piotra Matusaka przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania, którym został prof. dr hab. Tadeusz Panecki oraz prezydium zebrania (sekretarza i człon­ków). Przyjęto również porządek i uchwalono regulamin Walnego Zebrania Członków. Następnie przystąpiono do wybrania komisji skrutacyjnej i sekretarza zebrania – mgr. Pawła Kordela. Powo­łano komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków, kolejnym organem Walnego Zjazdu Sto­warzyszenia była komisja uchwał i wniosków.

Po wyborze komisji przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia – członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz innych komisji problemowych, określonych Statu­tem. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości weszli: prof. dr hab. Tadeusz Panecki jako jego prezes, zaś funkcję wiceprezesów otrzymali: dr Janusz Gmitruk, prof. dr hab. Piotr Matusak i prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, sekretarzem Stowarzyszenia został dr Janusz Gmitruk, a skarbnikiem Stowarzyszenia prof. nazw. dr hab. Wiesław Bolesław Łach. Równocześnie przegłosowano połączenie funkcji sekretarza i jednego z wiceprezesów. Członkami Zarządu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości zostali: prof. nzw. dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. nzw. dr hab. Tomasz Kośmider, prof. dr hab. Janusz Wojtasik oraz dr Andrzej Drzewiecki.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: prof. nzw. dr hab. Zygmunt Matuszak jako jej prze­wodniczący, prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – zastępca przewodniczącego i dr Mariusz Stangreciuk jako sekretarz.

Sąd Koleżeński tworzą: prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik jako przewodniczący, prof. dr hab. Danuta Kisielewicz – zastępca przewodniczącego i prof. nzw. dr hab. Jerzy Prochwicz – sekretarz.

Część wyborczą Walnego Zebrania Stowarzyszenia Historyków Wojskowości zakoń­czyło wystąpienie nowo wybranego prezesa, prof. dr hab. Tadeusza Paneckiego.

Kolejnymi punktami Walnego Zebrania Stowarzyszenia Historyków Wojskowości było rozpatrzenie wolnych wniosków oraz podjęcie uchwał. Dr Andrzej Drzewiecki – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII Forum Historyków Wojskowości poinformował Zebranych o postępie prac nad przygotowaniem Forum.

Komisja uchwał i wniosków zanotowała następujące wysunięte przez członków Stowarzyszenia propozycje:
 1. sprecyzowanie zapisów statutu Stowarzyszenia (min. kwestia koniecznego do rozpoczęcia obrad kworum);
 2. wniosek dotyczący pozyskiwania środków finansowych na działalność Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych;
 3. reaktywacja w nowoczesnej i atrakcyjnej wizualnie formie witryny internetowej Stowarzyszenia i popularyzacja jego naukowych dokonań w sieci;
 4. odbywanie przez Członków Stowarzyszenia w miarę możliwości podróży historyczno-wojskowych;
 5. zawarcie merytorycznej umowy współpracy z MON;
 6. nawiązanie ściślejszych kontaktów ze strukturami terenowymi Ministerstwa Obrony Narodowej;
 7. propozycja wprowadzenia Stowarzyszenia do listy Organizacji Pożytku Publicznego.
Na zakończenie zebrania zaprezentowano projekt uchwały – planu pracy na 2015 rok. Stowarzyszenie Historyków Wojskowości skupi swoją działalność na:
 1. koordynacji badań nad historią wojskowości w kraju;
 2. organizowaniu współpracy środowisk naukowych w zakresie badań historycznych i upowszechniania ich efektów;
 3. wspieraniu kształcenia kadr i tworzenia intelektualnego zaplecza dla badań nad historią wojskowości;
 4. umacnianiu kontaktów środowiska historyków wojskowości z innymi towarzystwami naukowymi, także zagranicznymi;
 5. popieraniu indywidualnej twórczości naukowej z dziedziny historii wojskowości;
 6. reprezentowaniu interesów Stowarzyszenia wobec innych organizacji społecznych, organów administracji samorządowej i państwowej;
 7. udziale w międzynarodowych badaniach i życiu naukowym historyków wojskowości.
 8. przyznawanie nagród Stowarzyszenia Historyków Wojskowości za najlepsze prace magisterskie i doktorskie;
 9. uruchomienie czasopisma w języku angielskim.
Walny Zjazd Stowarzyszenia Historyków Wojskowości zakończono decyzją o zwołaniu pierwszego zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia w dniu 18 czerwca 2015 r.