Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Historyków Wojskowości powstała w czasie VII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości w Siedlcach 18 wrzesnia 2003 r. Bezpośrednim jej pomysłodawcą był prof. dr hab. Piotr Matusak, który swój pomysł poddał debacie. Inicjatywa powyższa wynikała z widocznych potrzeb w zakresie poglębiania badań nad historią wojskowości w Polsce. Organizowane już kolejne Forum dobitnie pokazywało, jak wielkie są potrzeby w tym zakresie.

Pomysł prof. Matusaka został poparty przez wszystkich uczestników Forum, wobec powyższego po głosowaniu, ukonstytuował się Komitet Założycielski Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Miał on na za zadanie przede wszystkim doprowadzić do rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowniczym, a następnie zwołania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na którym dokonany zostanie, zgodnie ze Statutem, wybór władz SHW. Jako logo Stowarzyszenia przyjęto projekt graficzny stanowiący logo VII Forum Historyków Wojskowowści, którego autorem był Ireneusz Parzyszek - siedlecki malarz i grafik.

Głównymi celami, jakie postawiło przed sobą Stowarzyszenie jest koordynacja badań nad historią wojskowości w kraju, organizowanie współpracy środowisk naukowych w zakresie badań i upowszechniania ich efektów, wspieranie kształcenia kadr i tworzenia intelektualnego zaplecza dla badań nad historią wojskowości, umacnianie więzi środowiska naukowego historyków wojskowości z innymi towarzystwami naukowymi, zwłaszcza Polskim Towarzystwem Historycznym, popieranie indywidualnej twórczości naukowej z dziedziny historii wojskowości oraz uczestniczenie w międzynarodowych badaniach i życiu naukowym historyków wojskowości.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które interesują się historią wojskowości, pragną aktywnie działać społecznie i wspierać w sposób sobie właściwy, w tym materialnie, działalność Stowarzyszenia. Zasady przynalezności do SHW reguluje Rozdział III Statutu. Szczegółówe dane odnośnie wymaganych dokumentów znajdują się tutaj.

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości pragnie serdecznie podziękować Oddziałowi Historycznemu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie za udostępnie fotografii z przeprowadzanych na licznych polach bitew Polski i Europy inscenizacji. Umożliwiły one wbogacenie graficzne niniejszej witryny.