W sluzbie Ojczyznie  Autor: Adam Adrian Ostanek
Tytuł: W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921-1939)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7938-228-6
Oprawa: twarda
Ilość stron: 516

Celem monografii jest ukazanie działań, jakie Wojsko Polskie realizowało w latach 1921–1939 na rzecz bezpieczeństwa w regionie trzech południowo-wschodnich województw II Rzeczypospolitej – lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. W pracy dokonano charakterystyki poszczególnych województw w różnych kontekstach (struktura narodowościowa, wyznaniowa, społeczna oraz znaczenie gospodarcze i militarne regionu), a następnie – w ujęciu problemowo-chronologicznym – zilustrowano kierunki realizowanych przez wojsko działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Analizie poddano wpływ armii na politykę wewnętrzną ze szczególnym uwzględnieniem kwestii narodowościowych. Wskazano także liczne przykłady zadań Wojska Polskiego wykonywanych w zakresie i w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy. Ponadto przybliżono całość aktywności armii wpisującej się w realizację hasła naród pod bronią. Ukazano również kierunki i zakres współpracy z mieszkańcami regionu.

Zapomniane bandery Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Stanisława Januszewskiego
Tytuł: Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej
Miejsce wydania: Wrocław
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64688-22-5
Oprawa: twarda
Ilość stron: 476
Na publikację składa się niemal 40 szkiców znawców problematyki flotylli rzecznych II Rzeczypospolitej. Rekapitulują stan badań nad ich dziejami. Odsłaniają różne aspekty ich służby w czasie wojny i pokoju, kariery oficerów i marynarzy, przemiany na polu organizacji i zadań flotyllom stawianych, infrastrukturę i materialną bazę ich działania, konstrukcję rzecznych okrętów wojennych i ich uzbrojenie, siegając również ku doświadczeniom i działaniom flotylli obcych, francuskiej w Indochinach, Austrii, Jugosławii, Rumuii, Bułgarii na Dunaju, rosyjskich na Dwinie, Wołdze, Dnieprze i DUnaju. Toteż dziejojm polskich flotylii rzecznych przydaje nowych kontekstów, otwierając nowe pola badawcze.

Misja wojska Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Paneckiego i Józefa Smolińskiego
Tytuł: Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-8373-998-124
Oprawa: miękka
Ilość stron: 474
Wojsko, wojna, strategia polityka - to sfery pozostające ze sobą w stałym ,nierozerwalnym związku, który od lat przykuwa uwagę analityków, strategów, historyków wojskowości, politologów, socjologów... Współczesny świat wobec "pata atomowego" coraz śmielej wkracza w erę wojny nowej generacji - zwanej hybrydową. Istnieje zatem potrzeba dokonania nowych analiz i prześledzenia weolucji zależności wewnątrz triady "polityka - wojsko - wojna". Niniejsze opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji na ten temat, plonem dociekań badaczy skupionych w Stowarzyszeniu Historyków Wojskowości. Poszczególne rozdziały dotyczą w większości Polski, ale zawierają także odniesienia do innych państw. Wieloaspektowość treści oraz szerokie ramy chronologiczne - od początku nowożytności po dzieje najnowsze - sprawiają, że prezentowane szkice mają duży walor poznawczy, ale przede wsyzstkkim pobudzają czytelnika do merytorycznej refleksji, realizując tym samym główną intencję autorów.

Wojna zmienila wszystko t1 Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Adama A. Ostanka i Mariusza Kardasa
Tytuł: Wojna zmieniła wszystko. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i "wyzwolenia". Polityka - Wojskowość.
Miejsce wydania: Warszawa - Iwano-Frankiwsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-793827-0-5, 978-83-793827-1-2
Oprawa: miękka
Ilość stron: 284

W ciągu 5 lat trwania wojny i okupacji, a następnie w konsekwencji tak zwanego „wyzwole-nia”, Stanisławów i Ziemia Stanisławowa całkowicie zmieniły swoje oblicze. Zagładzie uległ przede wszystkim, tworzony przez całe stulecia, dorobek kulturalny poszczególnych narodów zamieszkujących region. Został wprawdzie majątek nieruchomy, nie było już jednak większości jego właścicieli… Tom 1 publikacji zawiera materiały dotyczące dziejów politycznych i wojskowych miasta i regionu w latach II wojny światowej. W kolejnych tekstach analizie poddano m.in. kwestie nastrojów panujących wśród mieszkańców w przededniu wybuchu wojny, działania wojenne prowadzone przez Wojsko Polskie jesienią 1939 roku, aktywność partyzancką Polaków i Ukraińców wobec kolejnych okupantów a także samą politykę prowadzoną przez władze okupacyjne wobec mieszkańców.

Wojna zmienila wszystko t2 Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Adama A. Ostanka i Petra Hawrylyszyna
Tytuł: Wojna zmieniła wszystko. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i "wyzwolenia". Administracja - Kultura.
Miejsce wydania: Warszawa - Iwano-Frankiwsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-793827-0-5, 978-83-793827-2-9
Oprawa: miękka
Ilość stron: 264

W ciągu 5 lat trwania wojny i okupacji, a następnie w konsekwencji tak zwanego „wyzwole-nia”, Stanisławów i Ziemia Stanisławowa całkowicie zmieniły swoje oblicze. Zagładzie uległ przede wszystkim, tworzony przez całe stulecia, dorobek kulturalny poszczególnych narodów zamieszkujących region. Został wprawdzie majątek nieruchomy, nie było już jed-nak większości jego właścicieli… Tom 2 publikacji skupia materiały podejmujące tematykę z zakresu administracji i kultury. Autorzy kolejnych tekstów przybliżyli m.in. okupacyjną rzeczywistość w zakresie zarządzeń i działań administracyjnych prowadzonych przez władze radzieckie i niemieckie, działalność niektórych organizacji społecznych i kulturalnych w warunkach wojny, czy w końcu zagadnienia związane z przymusowym wysiedleniem Pola-ków z tego regionu, a następnie jego sowietyzacją.