Spotkanie oplatkowe 2019

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Zakład Historii Ruchu Ludowego

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

Mazowieckie Towarzystwo Naukowe

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta

uprzejmie zapraszają
na

Spotkanie Opłatkowe


Uroczystość odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 14:00

w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Warszawa, al. Wilanowska 204

   
Od Wersalu do Poczdamu

W dniach 4-5 października 2019 roku w salach Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukową pt. Od Wersalu do Poczdamu. Węzłowe problemy niepodległości i bezpieczeństwa Polski. Organizatorami konferencji były Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. W konferencji udział wzięli zarówno naukowcy (jako prelegenci), historycy nie związani ze środowiskiem akademickim oraz historycy amatorzy, interesujący się historią najnowszą Polski. Wszystie wygłoszone referaty wzbudziły zainteresowanie, o czym świadczyć mogą długie debraty wokół kolejnych z poruszanych problemów. Aktywny udział brali w nich wszyscy uczestnicący w konferencji. Pierwszego dnia obradowano w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po obradach i dyskusji wszyscy goście mieli możliwość zwiedzania nowej wystawy. Drugiego dnia obradowano na terenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Konferencję zakończyła dyskusja w której przebrzmiały również pomysły i tematy, które sugerowano, aby poruszyć przy okazji kolejnych konferencji.

Zygmunt Matuszak

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 25 maja br. na wieczną wartę odszedł jeden z niezwykle zasłużonych członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości płk prof. dr hab. Zygmunt Maruszak. Wybitny oficer, ceniony historyk, autor szeregu prac naukowych z zakresu wojskoznawstwa i nie tylko. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przez wiele lat związany z Akademią Obrony Narodowej. Od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny piotrkowskiej filii Akademii Świętokrzyskiej, przekształconej następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. W latach 2006–2008 prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, natomiast w latach 2008–2012 dziekana tego wydziału. W latach 2012–2016 prorektor ds. piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Odszedł od nas jednak przede wszystkim wspaniały Człowiek – zawsze uśmiechnięty, życzliwy oraz nie odmawiający nigdy i nikomu wsparcia.

Cześć Jego Pamięci!

Roza
Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 czerwca br. (sobota) o godz. 10.00 w Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Nawiedzenia NMP w Roprzy, ul. Rynek Piastowski 23.

 

Walne Zgromadzenie SHW 1

W dniu 15 czerwca 2019 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie miało miejsce V Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia prof. Tadeusz Panecki. Spotkanie rozpoczęto od informacji o śmierci prof. Zygmunta Matuszaka – wieloletniego członka Stowarzyszenia oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej bieżącej kadencji. Zebrani uczcili pamięć Zmarłego chwilą ciszy.

W dalszej części przystąpiono do wyboru prezydium zgromadzenia w skład którego weszli prof. Henryk Stańczyk jako przewodniczący oraz prof. Krzysztof Komorowski i mgr Krzysztof Bąkała jako członkowie. Sekretarzem prezydium wybrana została dr Agnieszka Jędrzejewska.

Prof. Stańczyk przedstawił porządek obrad po czym przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli dr Grażyna Bołcun, dr Adam Ostanek oraz mgr Konrad Czernielewski. Komisję Wyborczą tworzyli prof. Halina Łach, prof. Andrzej Drzewiecki oraz prof. Danuta Kisielewicz. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli dr Rafał Roguski oraz mgr Łukasz Politański.

Kolejnym elementem Walnego Zgromadzenia było przedstawienie przez sprawozdania Zarządu za lata 2015–2019. Wśród spraw, jakie poruszył Prezes SHW prof. Panecki były m.in. kwestie finansowe (składki, dotacje oraz bieżące wydatki), sprawy związane z XIII i XIV Forum Historyków Wojskowości oraz inne.

Po tym wystąpieniu głos zabrał prof. Komorowski jako członek Komisji Rewizyjnej. Przedstawił on syntetyczne sprawozdanie podkreślając, że SHW w analizowanym okresie działało zgodnie z celami statutowymi, a prowadzona dokumentacja finansowa jest pełna i nie budzi zastrzeżeń. Na zakończenie swojego wystąpienia złożył on wniosek o udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi SHW.

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego, prof. Kisielewicz, która zabrała głos jako kolejna poinformowała, że w mijającej kadencji Sąd nie zebrał się w ogóle, gdyż nie było żadnych spraw do rozpatrzenia.

Po powyższych wystąpieniach zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi SHW.

W dalszej części przystąpiono do zgłaszania kandydatur do poszczególnych organów SHW. Do Zarządu SHW zgłoszono prof. T. Paneckiego, prof. M. Dutkiewicza, prof. W. Włodarkiewicza, prof. A. Drzewieckiego, prof. Józefa Smolińskiego, prof. Mirosława Nagielskiego, dr. Janusza Gmitruka, dr. A. Ostanka, dr. B. Zakrzewskiego i dr. R. Roguskiego. Do Komisji Rewizyjnej kandydatami zostali: prof. D. Kisielewicz, prof. Tomasz Kośmider, dr A. Jędrzejewska oraz mgr Ł. Politański. Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono: prof. H. Łach, prof. K. Komorowskiego i prof. Janusza Wojtasika.

W dalszej części odbyły się wybory do poszczególnych ciał po czym Komisja Wyborcza przystąpiła do zliczania głosów. Po krótkiej przerwie wyniki wyborów przedstawiła przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej dr G. Bołcun. W skład Zarządu weszły wszystkie zgłoszone osoby. Podobnie stało się w przypadku Sądu Koleżeńskiego. Do Komisji Rewizyjnej weszli prof. D. Kisielewicz, prof. T. Kośmider oraz dr A. Jędrzejewska.

Poszczególne organy odbyły następnie oddzielne posiedzenia w wyniku których dokonano wyboru przewodniczących. Prezesem Zarządu SHW został prof. T. Panecki, natomiast wiceprezesami prof. W. Włodarkiewicz oraz dr J. Gmitruk. Sekretarzem Zarządu został dr A. Ostanek, natomiast skarbnikiem dr B. Zakrzewski. Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została prof. H. Łach, natomiast przewodniczącym Komisji Rewizyjnej prof. T. Kośmider.

W dalszej części odbyła się dyskusja na różne tematy. Zebrani poruszyli m.in. sprawy związane z nieregularnym opłacaniem składek przez część członków czy potrzebą zwiększenia otwartości Stowarzyszenia na potrzeby młodych historyków oraz osób interesujących się historią. Zaproponowano także, aby SHW podjęło inicjatywę organizowania spotkań, konferencji i wykładów w różnych ośrodkach naukowych w Polsce, na które można byłoby zapraszać młodych historyków z poszczególnych regionów.

Posiedzenie na tym zakończono życząc nowemu Zarządowi realizacji planów i zamierzeń.

XII Sympozjum Historyczny Rozwoj Konstrukcji Pojazdow

W dniu 24 maja 2019 r.  w godz. 10:00 – 16:00 Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej organizuje na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej XII ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji będą „Polskie osiągnięcia techniczne w przededniu II wojny światowej”. Sympozjum wpisane jest w program wydarzeń organizowanych w Politechnice Warszawskiej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wśród prelegentów będą m.in. członkowie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości:

dr hab. Andrzej Olejko i dr Bartosz Zakrzewski.

Więcej szczegółów na temat całego wydarzanie znajdą Państwo klikając tutaj.