II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
Sprawozdanie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Wojskowości zorganizował 14 maja 2011 r. w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy Al. Wilanowska 204 – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego II Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbyło się wg następującego porządku:
 1. Otwarcie zebrania – prof. dr. hab. Piotr Matusak.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania – wybrano prof. ndzw. Marka Dutkiewicza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór prezydium zebrania (sekretarza i członków).
 5. Przyjęcie porządku i uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór komisji wyborczej.
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu Głównego SHW, propozycji programowych i budżetu na okres roku – prof. Piotr Matusak.
 9. Dyskusja nad tematami zawartymi w punktach 8, 9 i 10 porządku dziennego.
 10. Wybór władz Stowarzyszenia.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
 13. Podjęcie uchwał.
 14. Wystąpienie nowo wybranego prezesa.
 15. Zakończenie zebrania.
W czasie zebrania dokonano bilansu działalności Stowarzyszenia, wskazano na sukcesy, m.in. wydawnictwa z zakresu historii wojskowości i zorganizowane konferencje oraz na słabości pracy i konieczność zmian, m.in. w obszarze współpracy z innymi stowarzyszeniami i MON. Po Sprawozdaniu Zarządu Głównego SHW ogłoszono informację o przyznanych wyróżnieniach Stowarzyszenia.