REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
 
Przepisy ogólne
§ 1.
1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny i zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 30 dni przed jego odbyciem.

3.      Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd SHW.

4.      Do zawiadomienia o walnym zebraniu członków, Zarząd załącza:

 1. sprawozdanie,
 2. projekt założeń programowych i budżetu na rok,
 3. projekt uchwały nr 1 o ustanowieniu wysokości składki członkowskiej.
§ 2.
1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes SHW, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.

2. Wybrany przewodniczący zebrania, dla dokonania wyboru dalszych członków prezydium w składzie: wiceprzewodniczącego, sekretarza i jednego do dwóch członków, przeprowadza ich wybór w sposób określony w ust. 1 oraz zarządza przeprowadzenie wyboru:

1) komisji skrutacyjnej w składzie trzech osób, dokonuje się wyboru spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym,

2) komisji uchwał i wniosków – przeprowadza się według zasady określonej w pkt. 1.

3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu.

§ 3.
1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący przy pomocy prezydium w składzie: sekretarz oraz jeden do trzech członków.

§ 4.
1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie założyciele, członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający.
 3. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
 5. Wystąpienia członków – lub osób określonych w ust. 2, pkt 2 – nie mogą trwać dłużej niż 10 minut.
 6. W debacie nad określoną sprawą członek może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne wystąpienie członka w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
§ 5.
Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół stanowi jedynie urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków i powinien zawierać: datę, porządek obrad, skład prezydium i komisji, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe przyjętych sprawozdań finansowych, zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków stowarzyszenia, a także materiały z prac komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.

§ 6.
Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 pkt 1 – są: założyciele oraz te osoby, które przed Walnym Zebraniem Członków złożyły deklarację wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia i mają prawo uczestnictwa w inauguracyjnym bądź statutowym Walnym Zebraniu Członków.

Sprawy wyborcze
§ 7.
1. Członkom założycielom określonym w § 6 przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Członkowie prezydium pierwszego Walnego Zebrania Członków określeni w § 3, ust. 2 posiadają obok czynnego również i bierne prawo wyborcze.

§ 8.
Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 9.
1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 6, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków. Osoba zgłaszająca poszczególnego kandydata do władz, dla poparcia swojego wniosku zobowiązana jest złożyć stosowną rekomendację.

§ 10.
1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem Członków są:

 1. Zarząd składający się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 7 członków.
 2. Komisja Rewizyjna – składająca się z 3 członków.
 3. Sąd Koleżeński – składający się z 3 członków.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:
 1. członków Zarządu w liczbie 12 osób,
 2. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób,
 3. Sąd Koleżeński w liczbie 3 osób,
3. Do wyboru władz, zgodnie z § 27 statutu, Walne Zebranie Członków może uchwalić głosowanie jawne.

Odwołanie członków władz i wybór uzupełniający
§ 11.
1. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać prezesa lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych statutem. Do odwołania członków władz Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz Stowarzyszenia, którzy utracili zdolność sprawnego wypełniania powierzonych funkcji.

3. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zebranie Członków określa cel, zasady i tryb ich działania.

4. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz.
Głosowanie
§ 12.
1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
 1. członków zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się najwyżej 12 nazwisk nie skreślonych,
 2. członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się 3 nazwiska nie skreślone,
 3. członków sądu koleżeńskiego – na karcie wyborczej pozostawia się 3 nazwiska nie skreślone.
2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także jeżeli na karcie wyborczej pozostanie więcej nazwisk nie skreślonych, niż określono to w ust. 1, pkt 1-3.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 7 dni od wyboru.

5. Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.

6. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

Podejmowanie uchwał
§ 13.
1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w statucie Stowarzyszenia. Zasada ta nie dotyczy uchwał o odwołaniu członka zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z prezydium przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

4. Zgromadzeni na Walnym Zebraniu Członków mogą uchwalić głosowanie tajne.

Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielenie absolutorium
§ 14.
1. Wniesienie pod obrady Walnego Zebrania Członków projekty planu pracy i budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w § 13, ust. 2.

2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.

3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy wykonania zaleceń polustracyjnych, budżetu i uchwał Walnego Zebrania Członków – w przypadku pozytywnego wyniku – przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia. Głosowanie w sprawie absolutorium może odbywać się oddzielnie w stosunku do każdego członka zarządu.

Wnioski formalne
§ 15.
1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

 1. przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,
 2. zamknięcie listy mówców,
 3. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 4. przejście do porządku dziennego,
 5. głosowanie bez dyskusji,
 6. zmianę porządku dziennego,
 7. zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
 8. zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
 9. ograniczenie czasu wystąpień mówców,
 10. stwierdzenie kworum,
 11. przeliczenie głosów,
 12. przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
 13. zarządzenie przerwy w obradach,
 14. kolejność i sposób uchwalania wniosków,
 15. uchylenie zarządzenia przewodniczącego.
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3, pkt 2, 3, 9-13 i 15, Walne Zebranie Członków rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

5. Walne Zebranie Członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

Podejmowanie apeli i oświadczeń
§ 16.
W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania Członków można podejmować:

1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie podmiotu władzy państwowej lub samorządowej do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Organy Walnego Zebrania Członków
§ 17.
Organami Walnego Zebrania Członków są:

1) Przewodniczący.

2) Prezydium.

3) Komisja Skrutacyjna.

4) Komisja Uchwał i Wniosków.

5) Inne komisje lub zespoły robocze w miarę potrzeb.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków
§ 18.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

§ 19.
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek dzienny zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku dziennego lub odroczenia ich rozpatrzenia do następnego Walnego Zebrania Członków oraz zmian w kolejności poszczególnych punktów obrad,

2) zarządza wybory prezydium Zebrania i komisji określonych w § 2 ust. 2 oraz władz Stowarzyszenia,

3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,

4) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym Walnego Zebrania Członków,

5) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

6) decyduje o przedłużeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu członkowi głosu dodatkowego, a także o odebraniu prawa głosu mówcy,

7) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

8) wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania,

9) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania Członków,

10) po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania Członków,

11) sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania Członków oraz podjęte uchwały.

§ 20.
Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

1) wybór przewodniczącego Komisji,

2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego Zebrania,

3) sprawdzenie urny wyborczej,

4) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,

5) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,

6) protokół z czynności komisji winien m.in. zawierać:

      - liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu,

      - liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu,

      - liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów,

      - liczbę głosów oddanych za kandydatem lub wnioskiem.

§ 21.
Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

1) wybór przewodniczącego Komisji,

2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,

3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich przewodniczącemu Zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§ 22.
Przewodniczący komisji lub sekretarz składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z czynności komisji i przedstawia projekty uchwał i wnioski.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
§ 23.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
Przepisy końcowe
§ 24.
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania Członków zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 30 członków Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25.
Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 stycznia 2006 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Regulamin obrad Walnego Zebrania w formacie pdf