Statut
Stowarzyszenia Historyków Wojskowości

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Historyków Wojskowości działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Stowarzyszenie Historyków Wojskowości w Warszawie.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonym zakresie działania.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków, może również zlecać wykonanie niektórych prac i zawierać umowy o dzieło.


Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7
1. Celem Stowarzyszenia jest:

    1) koordynacja badań nad historią wojskowości w kraju;

    2) organizowanie współpracy środowisk naukowych w zakresie badań i upowszechniania ich efektów;

    3) wspieranie kształcenia kadr i tworzenia intelektualnego zaplecza dla badań nad historią wojskowości;

    4) umacnianie więzi środowiska naukowego historyków wojskowości z innymi towarzystwami naukowymi, zwłaszcza PTH;

    5) popieranie indywidualnej twórczości naukowej z dziedziny historii wojskowości;

    6) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec innych organizacji społecznych, organów administracji samorządowej i państwowej;

    7) uczestniczenie w międzynarodowych badaniach i życiu naukowym historyków wojskowości.

2. Środki działania:

    1) organizowanie badań naukowych, forów, konferencji, spotkań naukowych i odczytów;

    2) coroczna analiza stanu badań z dziedziny historii wojskowości;

    3) wydawanie własnych publikacji i czasopisma historycznego;

    4) prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

    5) powoływanie fundacji służącej celom Stowarzyszenia;

    6) pomoc władzom resortowym i terenowym w prowadzeniu działalności popularyzatorskiej z dziedziny historii wojskowości oraz udział w opiece nad miejscami pamięci narodowej;

    7) nawiązywanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą;

    8) gromadzenie zbiorów bibliotecznych i materiałów związanych z działalnością Stowarzyszenia.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które interesują się historią wojskowości, pragną aktywnie działać społecznie i wspierać w sposób sobie właściwy, w tym materialnie, działalność Stowarzyszenia.

2. Osoba prawna reprezentowana jest w Stowarzyszeniu przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10
1. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

    1) zgłosiła na piśmie swoje przystąpienie do Stowarzyszenia;

    2) ma dorobek naukowy z dziedziny historii wojskowości, bądź wykazuje szczególne zainteresowanie tą dziedziną i posiada rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia;

    3) została przyjęta przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, większością głosów.

2. Od pisemnej uchwały Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia, ubiegający się ma prawo wnieść zażalenie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna pragnąca wspomagać pracą lub innego rodzaju pomocą, usługą albo też wspierać finansowo działalność Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo:

    1) brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

    2) brać udział w Walnym Zebraniu Członków i zebraniach z głosem doradczym.

§ 12
1. Członkostwo honorowe jest nadawane osobom fizycznym przez Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi położone na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej i ma prawo:

    1) brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

    2) przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Stowarzyszenia.

§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:

    1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

    2) uczestniczyć w zebraniach członkowskich,

    3) przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Stowarzyszenia.

§ 14
Członek zwyczajny jest zobowiązany:

    1)  propagować idee i cele działalności Stowarzyszenia,

    2) brać udział w pracach Stowarzyszenia,

    3) opłacać składki członkowskie.

§ 15
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje:

    1) poprzez dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu Głównego;

    2) na skutek skreślenia z powodu niepłacenia składek i nieusprawiedliwionego braku aktywności trwającej przez okres dwóch lat;

    3) na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia Zasad Statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

    4) na skutek wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego

    5) w przypadku likwidacji osoby prawnej bądź jej rezygnacji z członkostwa;

    6) w razie śmierci;

    7) przynależność członka honorowego ustaje w razie śmierci, rezygnacji lub pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

2. W przypadku określonym w punkcie 2) Zarząd Główny, a w przypadkach określonych (w punktach 3) i 4) Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

§ 16
Wysokość wpisu i składki członkowskiej oraz termin płatności ustala Walne Zebranie Członków.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

§ 17
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

    1) Walne Zebranie Członków,

    2) Zarząd Główny,

    3) Komisja Rewizyjna,

    4) Sąd Koleżeński,

    5) Inne komisje powołane przez Walne Zebranie Członków dla określonych spraw Stowarzyszenia,

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione zebraniem delegatów, wybranych w proporcji 1 delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, uczestniczą w nim wszyscy członkowie lub delegaci wybrani w trybie określonym w § 17 ust. 2.

§ 19
Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub, gdy zaistnieją okoliczności szczególne, w trybie nadzwyczajnym.

§ 20
Kadencja wszystkich statutowych organów trwa 4 lata. Funkcję przewodniczącego można pełnić przez dwie kadencje.

§ 21
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

    1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu za rok lub okres sprawozdawczy.

    2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

    3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

    4) zapoznawanie się ze sprawozdaniami Sądu Koleżeńskiego.

    5) rozpatrywanie, zatwierdzanie budżetu i planu pracy Stowarzyszenia na następną kadencję.

    6) zmiana Statutu Stowarzyszenia.

    7) wybór władz Stowarzyszenia.

    8) podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie upoważnia do działania innych organów Stowarzyszenia.

    9) podejmowanie uchwał w sprawach majątku Stowarzyszenia.

   10) rozpatrywanie odwołań od uchwał statutowych organów Stowarzyszenia.

   11) nadawanie godności członka honorowego.

   12) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.

   13) ustalenie wysokości składki.

§ 22
1. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków (delegatów).

2. Uchwały Walnego Zebrania członków w drugim terminie, zwołanego dla załatwienia tego samego porządku obrad, ważne są bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów).

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów.

4. Zmiana Statutu Stowarzyszenia i jego rozwiązanie wymaga większości 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych Członków (delegatów).

§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane:

    1) na mocy poprzedniego Walnego Zebrania Członków (delegatów),

    2) na mocy uchwały Zarządu Głównego,

    3) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

    4) na pisemne żądanie 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 24
1. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków można realizować tylko osobiście.

2. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mają członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 25
1. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków z podaniem miejsca, daty i porządku obrad Zarząd Główny przesyła członkom lub delegatom co najmniej na miesiąc przed terminem zebrania.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Członków odpowiada warunkom jak w ust. 1, z tym, że zawiera informację, na czyje żądanie zostaje zwołane.

§ 26
1. Pracami Walnego Zebraniu Członków kieruje i przewodniczy mu przewodniczący, jego zastępca i sekretarz, wybrani spośród uczestników posiedzenia.

2. Obrady Walnego Zebraniu Członków są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący i protokolant-sekretarz.

§ 27
O jawności lub tajności głosowania poszczególnych wniosków na Walnym Zebraniu Członków decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 28
Zarząd Główny Stowarzyszenia liczy do 15 osób.

§ 29
1. Zarząd Główny wyłania na pierwszym posiedzeniu ze swego grona prezesa, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika i członków.

2. Zarząd Główny zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:

    1) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

    2) kierowanie na bieżąco sprawami Stowarzyszenia,

    3) przygotowanie materiałów na posiedzenia.

4. Wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.

§ 30
Ustępujący członkowie Zarządu Głównego mogą być ponownie wybrani do Zarządu na nie więcej niż jedną kadencję.

§ 31
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

    1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez prezesa lub na jego zlecenie przez członka Zarządu,

    2) kierowanie sprawami Stowarzyszenia,

    3) sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetu i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia,

    4) przyjmowanie i skreślenie członków wspierających,

    5) administrowanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach ustalonych przez Walne Zebranie Członków,

    6) prowadzenie korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym prezesa lub jego zastępcy.

§ 32
1. Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy jego składu, w tym prezesa lub jego zastępcy.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 33
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: przewodniczącego, sekretarza i członka.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów Stowarzyszenia.

§ 34
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodną z prawem i statutem działalnością Stowarzyszenia. Dokonuje kontroli finansowej w dowolnym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół i wydaje ewentualne zalecenia. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków wnioski w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 35
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw wynikłych między członkami na tle pracy w Stowarzyszeniu.

3. Sąd Koleżeński może w zależności od wagi spraw:

    1) zwrócić ustnie uwagę członkowi na jego niewłaściwe postępowanie,

    2) upomnieć na piśmie,

    3) wnioskować o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwały za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

5. O terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia osoby odwołujące się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 36
Uzupełnienie składu władz wszystkich szczebli może nastąpić w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 37
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wpływy z:

    1) wpisowego i składek,

    2) działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

    3) organizacji imprez naukowych i kulturalnych,

    4) sum pochodzących od członków wspierających,

    5) fundacji, z dotacji, darowizn, zapisów.

2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób – członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub jego zastępcy.

3. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie celom Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne podjąć uchwałę w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.


Statut Stowarzyszenia Historyków Wojskowości w formacie pdf