I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
Sprawozdanie

W dniu 20 stycznia 2006 r. w gmachu Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Warszawie odbyło się I Walne Zebranie SHW, w którym udział wzięło 47 członków. Obrady otworzył przewodniczący Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia prof. dr hab. Piotr Matusak witając obecnych i przypominając ideę utworzenia Stowarzyszenia. Następnie prof. Matusak zaproponował wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Tadeusza Paneckiego, a protokolantem Wojciecha Włodarkiewicza.

Zebranie odbyło się wg następującego porządku obrad: otwarcie zebrania; wybór przewodniczącego zebrania, komisji skrutacyjnej i prezydium zebrania; przyjęcie porządku i uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków; wybór komisji uchwał i wniosków; informacja o pracach organizacyjnych i technicznych związanych z założeniem i rejestracją Stowarzyszenia; przedstawienie propozycji programowych i budżetu na okres roku; zapoznanie nowych członków ze statutem SHW; dyskusja; wybór władz Stowarzyszenia, wolne głosy i wnioski; podjęcie uchwał; wystąpienie nowo wybranego prezesa.

Podczas zebrania podjęto: uchwałę nr 1 o przyjęciu regulamin obrad; nr 2: Zarząd Główny Stowarzyszenia liczy 13 osób; nr 3: Zarząd Główny Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona prezesa, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika i członków; nr 4: o powołaniu Komisji ds. Nagród Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Po ogłoszeniu wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru Zarządu Głównego SHW, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej statutowe organy zebrały się na pierwszych posiedzeniach, na których się ukonstytuowały.

Po dyskusji, w której uczestniczyło 9 członków Stowarzyszenia, przyjęto Uchwałę – plan pracy Stowarzyszenia na 2006 rok.
Stowarzyszenie Historyków Wojskowości skupi swoją działalność na:
 1. koordynacji badań nad historią wojskowości w kraju;
 2. organizowaniu współpracy środowisk naukowych w zakresie badań historycznych i upowszechniania ich efektów;
 3. wspieraniu kształcenia kadr i tworzenia intelektualnego zaplecza dla badań nad historią wojskowości;
 4. umacnianiu więzi środowiska historyków wojskowości z innymi towarzystwami naukowymi, także zagranicznymi;
 5. popieraniu indywidualnej twórczości naukowej z dziedziny historii wojskowości;
 6. reprezentowaniu interesów Stowarzyszenia wobec innych organizacji społecznych, organów administracji samorządowej i państwowej;
 7. uczestniczeniu w międzynarodowych badaniach i życiu naukowym historyków wojskowości.
Formy działania SHW:
 1. organizowanie badań naukowych, konferencji, spotkań naukowych i odczytów;
 2. wydawanie własnych publikacji i czasopisma historycznego;
 3. powoływanie fundacji służącej celom Stowarzyszenia;
 4. pomoc władzom resortowym i terenowym w prowadzeniu działalności popularyzatorskiej z dziedziny historii wojskowości oraz udział w opiece nad miejscami pamięci narodowej;
 5. nawiązywanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
 6. gromadzenie zbiorów bibliotecznych i materiałów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 7. stosowanie Internetu jako środka działania, doskonalenie strony internetowej;
 8. przyznawanie nagród SHW za najlepsze prace magisterskie i doktorskie.
 9. uruchomienie czasopisma historycznego w języku angielskim.
Przewodniczący obrad kończąc zebranie przekazał obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów. Na tym obrady zakończono.
Zgodnie z umową użyczenia z 15 stycznia 2004 r. Stowarzyszenie posiada bezpłatną siedzibę w budynku Muzeum Historii Ruchu Ludowego przy Al. Wilanowskiej 204 (tel./fax 022-843-38-76, 022-843-78-73). Akademia Podlaska udostępniła Stowarzyszeniu witrynę internetową, na stronie www.ih.ap.siedlce.pl znajdują się m.in.: skład Zarządu Głównego, protokół z zebrania założycielskiego, protokół z I Walnego Zebrania, statut i postanowienie KRS o rejestracji.