Andrzej Ajnenkiel1 prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel (21.02.1931 – 10.04.2015) – historyk, profesor nauk humanistycznych. Specjalista w zakresie historii najnowszej oraz historii państwa i prawa, głównie w zakresie konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu. W 1949 ukończył Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W latach 1949–1954 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1979 był profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w 1991 został profesorem zwyczajnym). W latach 1987–1988 pełnił funkcję prezesa warszawskiego Towarzystwa Miłośników Historii, a w latach 1988–1991 prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 1990–1993 był ekspertem Senatu RP i Prezydenta RP w pracach nad przygotowaniem Konstytucji RP. W latach 1993–2001 był dyrektorem Wojskowego Instytutu Historycznego, a po przekształceniach organizacyjnych – dyrektorem Wojskowego biura Badań Historycznych (do 31 października 2002). Do końca życia pozostawał aktywny naukowo i zawodowo.
Jeremiasz Slipiec1 płk dr hab. Jeremiasz Ślipiec (05.01.1964 – 30/31.05.2014) – historyk, specjalizujący się w tematyce organizacji i działalności zbrojnej Wojska Polskiego i armii ukraińskich w pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej. Był oficerem służby stałej w stopniu pułkownika. W roku 1998 uzyskał stopień doktora nauk wojskowych za pracę Sztuka wojenna w polsko-ukraińskim konflikcie zbrojnym 1918-1921, a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego nauk społecznych za pracę Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa militarnego lat 1921-1927. Był dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, a wcześniej kierownikiem Zakładu Analiz Współczesnych Konfliktów i Historii Wojen Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Był także członkiem Rady Naukowej „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” oraz sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.
Kazimierz Pindel1 płk w st. spocz. prof. dr hab. Kazimierz Pindel (01.01.1938 – 19.01.2009) – historyk, specjalizujący się w tematyce odbudowy sił zbrojnych II Rzeczypospolitej i ich rozwoju organizacyjnego do 1939 r. oraz szeroko pojętego systemu funkcjonowania systemu obronnego państwa, szczególnie struktur pozamilitarnych. W 1956 r. ukończył Technikum Ekonomiczne w Żywcu, a następnie w 1958 r. podjął studia w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie, które ukończył w 1961 r. Równolegle do służby wojskowej rozpoczął studia historyczne, które ukończył w 1969 r. po których rozpoczął eksternistyczne studia doktoranckie. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1976 r. w oparciu o pracę pt. Śląskie oddziały Obrony Narodowej we wrześniu 1939 roku. W 1990 r. na podstawie pracy pt. Śląsk w systemie obronnym II Rzeczypospolitej otrzymał stopień doktora habilitowanego. W latach 1999-2002 był wicedyrektorem Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, natomiast w latach 2002-2008 kierował Zakładem Historii Wojskowej tegoż Instytutu. W 2003 r. Profesor był współorganizatorem VII Ogólnopolskiego Forum historyków Wojskowości organizowanego przez Akademię Podlaską.
Benon Miskiewicz1 prof. dr hab. Benon Miśkiewicz (27.05.1930 – 20.11.2008) – historyk, rektor, polityk, minister. Od 1970 r. profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w latach 1972–1981 rektor). Twórca i wieloletni kierownik Zakładu Historii Wojskowości Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Od 26 stycznia 1982 r. do 3 grudnia 1984 r. minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, a następnie do 23 października 1987 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego. W latach 1986–1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego. Był pomysłodawcą Forów Historyków Wojskowości, jak również organizatorem I Ogólnopolskiego Forum w Poznaniu w 1994 r. Położył wielkie zasługi w podtrzymaniu ciągłości prowadzenia badań historii wojskowości nie tylko w środowisku poznańskim, ale również ogólnopolskim.