Przed zagada Autor: Wojciech Włodarkiewicz
Tytuł: Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939)
Wydawnictwo: MHPRL w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7901-011-0
Oprawa: miękka
Ilość stron: 598
Monografia ukazuje stosunek mieszkańców Wołynia i Małopolski Wschodniej do państwa polskiego w latach 1935-1939. Autor scharakteryzował województwa: wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie pod względem narodowościowym, wyznaniowym, językowym i kulturowym. Skomplikowana sytuacja wewnętrzna na tych terenach była źródłem wielu nieporozumień i konfliktów i w konsekwencji decydowała o postawach mieszkańców wobec władz państwowych i samorządowych. Należy zwrócić uwagę, że postawy te były różne, w zależności od sytuacji wewnętrznej oraz międzynarodowej II Rzeczypospolitej. Kampania polska 1939 roku, a zwłaszcza agresja Związku Radzieckiego na Rzeczypospolitą w pełni ujawniła rzeczywiste postawy społeczeństwa Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa, które było ich domem.

VI Lwowski OK Autor: Adam A. Ostanek
Tytuł: VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921-1939
Wydawnictwo: NERITON
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7543-286-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 456 + il. cz.-b. 52
Okręgi korpusów były w II Rzeczypospolitej jednostkami terenowej administracji wojskowej. Ich dowódcy mieli różne prerogatywy i kompetencje, obejmujące zarówno sferę wojskową, jak cywilną. Publikacja omawia funkcjonowanie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI "Lwów" wraz ze wspomagającymi go służbami oraz przybliża międzywojenne dzieje poszczególnych oddziałów Wojska Polskiego, dyslokowanych na terenie Małopolski Wschodniej. Ważnymi elementami pracy jest także ukazanie współpracy wojska z władzami administracji publicznej, relacji łączących poszczególne jednostki wojskowe z lokalnymi społecznościami, wnikliwa analiza przygotwań prowadzonych w okresie poprzedzającym wybuch wojny, jak również realizacja mobilizacji.

Wojsko Polskie we Francji  Autor: Janusz Zuziak
Tytuł: Wojsko Polskie we Francji 1939-1940. Organizacja i działania bojowe
Wydawnictwo: RYTM
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7399-580-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 335
Publikacja oparta na wieloletnich badaniach źródłowych, która ukazuje m.in. liczne problemy wynikające z wymuszonego przez Niemcy i ZSSR internowania polskich władz cywilnych i wojskowych oraz kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy w Rumunii i na Węgrzech. Autor książki przedstawia zakulisowe zabiegi Francji sprzyjające przejęciu steru władzy państwowej przez generała Władysława Sikorskiego i omawia podstawy prawne procesu odbudowy polskich władz cywilnych i oddziałów wojskowych. Analizuje też stwarzane przez władze francuskie trudności dotyczące zakwaterowania, wyposażenia, uzbrojenia i szkolenia wojsk polskich, co miało niewątpliwie negatywny wpływ na przygotowanie bojowe naszych jednostek w czasie kampanii francuskiej. Publikacja opisuje ponadto udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w bitwie pod Narwikiem, szlak bojowy 1. Dywizji Grenadierów, 2. Dywizji Strzelców Pieszych, 10. Brygady Kawalerii Pancernej, pododdziałów przeciwpancernych i Polskich Sił Powietrznych. Szczegółowo omawia i rzetelnie ocenia działania generała Władysława Sikorskiego związane z przygotowaniami do ewakuacji wojsk polskich na Wyspy Brytyjskie oraz przedstawia dramatyczny przebieg tej operacji w obliczu nieuchronnej klęski Francji.

10 Brygada Kawalerii Autor: Krzysztof M. Gaj
Tytuł: 10. Brygada Kawalerii. Organizacja wojenna wielkiej jednostki motorowej
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7889-066-9
Oprawa: twarda
Ilość stron: 383
Celem publikacji jest przedstawienie możliwie precyzyjnego obrazu organizacji10. Brygady Kawalerii, omówienie zasad działania poszczególnych jej oddziałów i pododdziałów oraz naświetlanie problemów związanych z kwatermistrzowskim i technicznym zabezpieczeniem jej działań. Praca zostala podzielona na 3 rozdziały. Całość uzupełniona jest znaczcą ilością tabel, schematów oraz map.

RP i ZSRR2 Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Janusza Gmitruka, Wojciecha Włodarkiewicza i Rafała Roguskiego
Tytuł: Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej
Wydawnictwo: MHPRL w Warszawie / UPH w Siedlcach
Miejsce wydania: Warszawa - Siedlce
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7901-023-3
Oprawa: miękka
Ilość stron: 332
Publikacja zawiera materiały stanowiące pokłosie konferencji Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym oraz w latach II wojny światowej, jaka miała miejsce w dniu 2 lipca 2012 roku w gmachu Sejmu RP. Materiały pokonferencyjne zostały podzielone na dwie części. Niniejsza publikacja, stanowiąca część drugą, zawiera materiały dotyczące przede wszystkim stosunków politycznych i militarnych  państwa polskiego i radzieckiego od momentu wybuchu II wojny światowej (w której ZSRR był agresorem występującym przeciw Rzeczypospolitej), przez okres nawiązania stosunków dyplomatycznych, zerwania ich, aż po moment zajęcia ziem polskich przez Armię Czerwoną. Powyższa publikacja, tak jak jej pierwsza część,  jest adresowana do wszystkich czytelników, zainteresowanych tą istotną problematyką.

Pola bitew Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Olejko, Pawła Korzeniowskiego i Krzysztofa Mroczkowskiego
Tytuł: Pola bitew wczoraj i dziś
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7889-050-8
Oprawa: twarda
Ilość stron: 548
Prezentowana praca ma na celu przybliżyć specyfikę pól bitewnych, zarówno w aspekcie czysto militarnym, jak też społecznym, gospodarczym, prawnym czy kulturowym. Uznanie musi budzić mnogość zagadnień poruszonych przez autorów. Pola bitewne od zawsze stanowiły miejsca specyficzne. Były niemym świadkiem dramatycznych wydarzeń, heroicznych czynów, poświęcenia, martyrologii. Dla wojskowych stanowiły kanwę dla teoretycznych rozważań nad minionymi wojnami. Dla różnych społeczności, zarówno lokalnych jak też całych narodów, były elementem tożsamości. Wraz z rozwojem turystyki stały się także atrakcją, skomercjalizowały się, upodabniając się do innych elementów kultury masowej.