Waclaw Tokarz
W celu zapoznania się z programem konferencji, proszę "kliknąć" na obrazek zaproszenia.
Spotkanie opatkowe 2017 W dniu 12 kwietnia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce spotkanie wielkanocne. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Muzeum, członkowie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz inni zaproszeni Goście. W pierwszej części życzenia obecnym złożył Dyrektor Muzeum – dr Janusz Gmitruk. Następnie głos zabrał Prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki. Po nim, życzenia złożyli przedstawiciele innych zaproszonych instytucji. Z inicjatywy Dyrekcji Muzeum przygotowano poczęstunek dla przybyłych Gości. Po części oficjalnej, przy okazji spożywania posiłków, toczono liczne rozmowy na różne tematy bieżące.
Przy okazji spotkania, w imieniu Instytutu Politycznego im. Macieja Rataja – dr Czesław Siekierski oraz w imieniu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – dr Janusz Gmitruk, zaprosili zgromadzonych do udziału w konferencji poświęconej 60-rocznicy utworzenia Związku Młodzieży Wiejskiej. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w dniu 13 maja 2017 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. W programie przewidziane są:
  • 11.00 – 13.00 referaty
  • 13:00 – 14.00 obiad
  • 14.00 – 16.00 spotkanie koleżeńskie, wspomnienia w formie konferencyjnej.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia za pośrednictwem Muzeum, przyjmowane są do 30 kwietnia.

W Kozowski Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 stycznia 2017 r. zmarł w Łodzi profesor zwyczajny dr hab. Włodzimierz Kozłowski, historyk wojskowości i nauczyciel akademicki. Miał 73 lata.
Całe swoje życie zawodowe związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Tu w 1967 r. ukończył studia historyczne, w 1976 r. uzyskał stopień doktora, a w 1993 r. stopień doktora habilitowanego. Od 1994 r. profesor nadzwyczajny, w 2010 r. profesor zwyczajny. Przedmiotem badań i pasją życia Profesora była historia wojskowości obszaru Polski centralnej oraz biografistyka armii II Rzeczypospolitej. Był autorem czterech monografii: Obrona środkowej Narwi i Biebrzy w 1939 r., Łódź 1981 ["Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica", t. 5]; Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993; Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921-1939, Łódź 2007 oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych. Ostatnią pracę, zatytułowaną 10 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 r., Pruszków 2016, prof. W. Kozłowski napisał wraz ze swym uczniem, prof. UŁ dr hab. Witoldem Jarno.
Prof. W. Kozłowski przeszedł wszystkie szczeble pracy naukowej i dydaktycznej, począwszy od stanowiska asystenta. Od 1993 r., do przejścia na emeryturę w 2014 r. kierował Katedrą Historii Polski Współczesnej UŁ. Wypromował 3 doktorów i 80 magistrów. Za pracę naukową i dydaktyczną wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora UŁ. Był członkiem Rady Programowej „Rocznika Łódzkiego” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Wychowankowie i uczniowie Profesora zapamiętają Go jako surowego wprawdzie i wymagającego wykładowcę, ale też jako człowieka o ogromnej wiedzy historycznej, który z pasją i wielką precyzją odkrywał postaci nie tylko generałów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, ale też mniej znanych żołnierzy, często pozostających poza głównym nurtem historii. Znawca falerystyki, umundurowania i fotografii wojskowej, pozostawił nie tylko dorobek swej pracy badawczej. Swym wychowankom wpoił nawyki, niezwykle przydatne w pracy naukowej takie, jak: poszukiwania źródłowe we wszystkich możliwych miejscach oraz konieczność ciągłego rozwoju i pracy nad sobą poprzez bieżące śledzenie dokonań innych oraz systematyczną lekturę najnowszych publikacji, nie tylko związanych z historią wojskowości. Przekazał też solidne rzemiosło – umiejętność interpretacji źródeł, tworzenia aparatu naukowego, formułowania prawdziwych i obiektywnych ocen, pozbawionych osobistych emocji. Dla wielu wskazania Profesora pozostaną już na zawsze nie tylko nawykiem, ale dobrym zwyczajem.
Pogrzeb prof. dr hab. Włodzimierza Kozłowskiego odbędzie się 1 lutego 2017 r. na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim Zarzew, przy ul. Lodowej w Łodzi. 
W dniu 16 marca br. miało miejsce posiedzenie Prezydium Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Porządek obrad obejmował następujące punkty:
  1. Sprawy bieżące
  2. Przygotowanie sprawozdania sprawozdawczo-wyborczego
  3. Sesje naukowe i publikacje na bieżący rok
  4. Sprawy finansowe
  5. Sprawy różne
Odnosząc się do spraw bieżących, prowadzący posiedzenie prezes Zarządu prof. T. Panecki, poinformował zebranych o przebiegu i wynikach XIII Forum, które odbyło się w dniach 21-24 września 2016 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Materiały z Forum zostały opublikowane, aktualnie rozsyłany jest „Suplement” zawierający wystąpienia plenarne i przebieg dyskusji. Następne Forum odbędzie się w 2018 r w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jego tematem przewodnim będzie „Historia i polityka”. Oficjalne pismo potwierdzające gotowość organizacji Forum podpisane przez Rektora-Komendanta WSOWL płk. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę wpłynęło na ręce Prezesa SHW w dniu 10 listopada 2016 roku.
W związku z upływającą w tym roku kadencją władz Stowarzyszenia (zgodnie ze Statutem 2 lata), przyjęty został projekt zorganizowania zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 3 czerwca o godz. 11.00 (pierwszy termin) i o godz. 11.30 (drugi termin), na którym Prezes złoży sprawozdanie z dwuletniej kadencji i zostaną wybrane władze na następną kadencję. Prezydium złożyło wniosek poddania pod głosowanie Zebrania zmiany Statutu polegającej na ustaleniu kadencji władz na 4 lata.

W zakresie działalności naukowej, przyjęto propozycję zorganizowania w 2017 roku następujących konferencji naukowych:
  1. 15 maja w Sejmie (SHW współorganizator) dyskusja panelowa na temat militarnych aspektów zamachu majowego 1926 r.
  2. 22 września w siedzibie Stowarzyszenia konferencja naukowa na temat: Współtwórcy polskiej niepodległości 1918 r.- aspekty polityczno-militarne (J. Piłsudski, W. Witos, R. Dmowski, I. Daszyński, I. Paderewski, W. Korfanty).
Poza tym, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej WP planuję się opublikować w języku angielskim dwie prace zbiorowe: Bitwy Polskie w XX w i Rozwiązanie PSZ na Zachodzie.

Prezes poinformował Prezydium o stanie finansów Stowarzyszenia.
Stwierdzono, że składki członkowskie nie spływają w kwotach takich, jakich należałoby się spodziewać uwzględniając liczbę członków Stowarzyszenia! Uprasza się zatem wszystkich Członków, którzy nie uregulowali do tej pory składek, aby uczynili to możliwie szybko.
Spotkanie oplatkowe 2016 11 W dniu dzisiejszym, w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego a zarazem siedzibie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości miało miejsce spotkanie opłatkowe, które połączone było z zapowiadanymi już wcześniej obchodami 74. rocznicy bitwy pod Wojdą. Spotkanie rozpoczęli prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki oraz dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – dr Janusz Gmitruk.

Po powitaniu przybyłych gości, prof. Panecki podsumował działalność Stowarzyszenia w mijającym roku. Nawiązując do uroczystości rocznicowych bitwy pod Wojdą, dr Gmitruk przybliżył wydarzenia związane z Powstaniem Zamojskim, po czym prof. Piotr Matusak zarysował działalność Batalionów Chłopskich na terenie Zamojszczyzny.
Po wystąpieniach Referentów, prof. Panecki wręczył, nieobecnej na XIII Forum Historyków Wojskowości, dr Grażynie Korneć wyróżnienie w postaci Dyplomu za monografię pt. "Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim (1 sierpnia - 2 października 1944)”. Wręczono także legitymacje członkowskie nowym Członkom Stowarzyszenia.

Jako ostatni, głos zabrał prof. Adam Dobroński, który w imieniu swoim oraz Dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku wysunął propozycję, aby Muzeum wraz z działającym przy nim Ośrodkiem Badań Historii Wojskowej z jednej strony oraz Stowarzyszenie Historyków Wojskowości z drugiej strony, począwszy od nadchodzącego roku, rozpoczęły organizowanie rokrocznych konkursów na najlepsze monografie z zakresu historii wojskowości. Propozycja powyższa zyskała uznanie Prezesa, obecnych Członków Zarządu oraz pozostałych Członków SHW, toteż w niedługim czasie mają zostać doprecyzowane zasady rzeczonego konkursu.

Część oficjalną zakończyli prof. Panecki i dr Gmitruk, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Po tym, wszyscy przybyli Goście mieli okazje złożyć sobie życzenia indywidualnie, a następnie zasiąść do wspólnego stołu wigilijnego.