PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości,
które odbyło się 15 czerwca 2019 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
 
Obecnych: 23 osoby.
            Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Tadeusz Panecki, który na wstępie poinformował o śmierci w dniu 25 maja br. członka Stowarzyszenia prof. dr hab. Zygmunta Matuszaka. Zebrani uczcili pamięć zmarłego chwilą ciszy.
            Następnie przystąpiono do wyboru prezydium zebrania i komisji. Prof. T. Panecki zaproponował kandydaturę prof. dr hab. Henryka Stańczyka na przewodniczącego zebrania. Prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz zgłosił mgr. Krzysztofa Bąkałę na członka prezydium, natomiast prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz zaproponował kandydaturę dr Agnieszki Jędrzejewskiej na sekretarza zebrania, a osobę prof. dr. hab. Krzysztofa Komorowskiego na członka prezydium zebrania. Obecni, w drodze głosowania wybrali skład prezydium w proponowanym składzie.
            Przewodniczący zebrania prof. dr hab. H. Stańczyk przedstawił porządek zebrania, w tym wybory do komisji: skrutacyjnej, wyborczej oraz uchwał i wniosków. Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: dr. Grażynę Bołcun, dr. Adama Ostanka oraz mgr. Konrada Czernielewskiego.  Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany jednogłośnie.
            Do komisji wyborczej zgłoszono następujące kandydatury: prof. UWM dr hab. Halinę Łach na przewodnicząca komisji, prof. AMW dr. hab. Andrzeja Drzewieckiego, prof. dr hab. Danutę Kisielewicz. Proponowany skład komisji został przegłosowany jednogłośnie. Z kolei do komisji uchwał i wniosków zgłoszeni zostali: dr Rafał Roguski i dr Bartosz Zakrzewski.
W dalszej części zebrania Prezes SHW prof. T. Panecki przedstawił sprawozdanie zarządu z lat 2015–2019. Wśród najistotniejszych spraw znalazły się: sprawy finansowe Stowarzyszenia (stan konta SHW, sprawa dotacji na działalność statutową ze strony SantanderBank, koszty prowadzenia księgowości oraz wydatki na publikację materiałów z XIV Forum Historyków Wojskowości). Prof. T. Panecki podkreślił pomoc dla Stowarzyszenia ze strony dr Janusza Gmitruka, dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, m.in. w sprawie użyczenia pomieszczeń Muzeum na siedzibę SHW. Poruszył też sprawę składek członkowskich zaznaczając, że na 128 członków składki w wysokości 60 zł rocznie, płaci regularnie ok. 40 członków. Informację tę potwierdził skarbnik Stowarzyszenia dr Bartosz Zakrzewski. W dalszej części wystąpienia, prof. T. Panecki zaprezentował plany Stowarzyszenia na dalsze lata. Spośród najważniejszych wymienił: planowaną na wrzesień 2019 roku konferencję pt. Od Wersalu do Poczdamu. Węzłowe problemy bezpieczeństwa (współorganizator: Muzeum Niepodległości w Warszawie) oraz planowaną na październik 2019 roku międzynarodową konferencję Europa wobec września 1939 (współorganizatorzy: Centrum Europejskie Natolin w Warszawie, Polskie Towarzystwo Historyczne). Prof. T. Panecki zapowiedział także XV Forum Historyków Wojskowości, które odbędzie się w 2020 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, wyjątkowo w czerwcu, a nie – tak jak dotychczas – we wrześniu (koordynatorzy z ramienia UJD: prof. Janusz Zuziak i prof. UJD dr hab. Robert Majzner). Temat przewodni XV Forum to Polska nauka historyczno-wojskowa. Stan i perspektywy badań.
            Po wystąpieniu prof. T. Paneckiego głos zabrał prof. K. Komorowski. W zastępstwie zmarłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. Z. Matuszaka, przedstawił krótkie sprawozdanie zaznaczając, że przewodniczący Komisji zmarł nagle i dostęp do pozostawionej dokumentacji był utrudniony. Prof. K. Komorowski stwierdził w imieniu Komisji Rewizyjnej, że w omawianym okresie działalność Stowarzyszenia prowadzona była zgodnie z celami statutowymi, a dokumentacja finansowa jest pełna i nie budzi zastrzeżeń. Na zakończenie swego wystąpienia złożył wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi SHW.
            Z kolei prof. D. Kisielewicz reprezentująca Sąd Koleżeński poinformowała, że w mijającej kadencji Sąd nie zebrał się w ogóle, gdyż nie było żadnych spraw do rozpatrzenia.
            W dalszej części Prezes Stowarzyszenia prof. T. Panecki zwrócił się do zebranych o wspieranie finansowe SHW, głównie przez uregulowanie zaległości składkowych oraz o podjęcie starań nad organizacją konferencji i spotkań naukowych, które przyciągnęłyby do Stowarzyszenia młodych historyków i tym samym, nowych członków.
Po wystąpieniu  prof. T. Paneckiego zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie przystąpiono do wyborów władz SHW na kolejną kadencję. Zgłoszono następujących kandydatów do zarządu Stowarzyszenia:  prof. T. Paneckiego, prof. M. Dutkiewicza, prof. W. Włodarkiewicza, prof. A. Drzewieckiego, prof. Józefa Smolińskiego, prof. Mirosława Nagielskiego, dr. A. Ostanka i dr. B. Zakrzewskiego. Do Komisji Rewizyjnej kandydatami zostali: prof. D. Kisielewicz, prof. Tomasza Kośmider, dr A. Jędrzejewska oraz mgr Łukasz Politański. Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono: prof. H. Łach, prof.                K. Komorowskiego i prof. dr hab. Janusza Wojtasika.
Po krótkiej przerwie wyniki wyborów przedstawiła przewodnicząca komisji skrutacyjnej dr G. Bołcun. W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów Prezesem SHW został ponownie prof. T. Panecki. Skład Zarządu pozostał również niezmieniony. W skład Komisji Rewizyjnej weszli natomiast: prof. D. Kisielewicz, prof. T. Kośmider i dr A. Jędrzejewska. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli zgłoszeni wcześniej kandydaci (prof. H. Łach, prof. K. Komorowski, prof. J. Wojtasik).
Po ogłoszonych wynikach wyborów odbyła się dyskusja. Zebrani poruszyli problem zaległości w płaceniu składek przez znaczną liczbę członków i zgłaszali propozycje rozwiązanie tego problemu. Większość z nich nie może być zrealizowana z powodu obowiązujących przepisów (RODO). Prof. A. Drzewieckie przypomniał, że zgodnie ze Statutem SHW dwuletnie zaległości w opłacaniu składek skutkują skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia. Z kolei prof. D. Kisielewicz zaproponowała, by członkom Stowarzyszenia, szczególnie zasłużonym, ale mającym zaległości finansowe, zmienić status na członków honorowych i zwolnić z tego obowiązku. W dalszej części dyskusji głos zabrała prof. H. Łach, która zaproponowała, by Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie poświęcone pamięci zmarłego prof. Zygmunta Matuszaka. Zaproponowała ponadto, by Stowarzyszenie rozważyło propozycję nagradzania najlepszych prac dyplomowych absolwentów historii i kierunków pokrewnych z różnych uczelni w kraju jako jedną z możliwości pozyskiwania nowych, młodych członków Stowarzyszenia. Prof. H. Łach odniosła się także do zakończonej niedawno (7 czerwca br.) ogólnopolskiej konferencji Oblicza Wojny, która odbyła się na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w której wzięli udział także niektórzy członkowie SHW. Podkreśliła wysoki poziom wygłoszonych referatów i zaproponowała, by taką konferencję, cyklicznie, Stowarzyszenie organizowało w różnych ośrodkach naukowych w Polsce zapraszając do udziału w niej młodych historyków wojskowości tak, jak miało to miejsce w Łodzi. Propozycję tę poparła dr A. Jędrzejewska, która w swym wystąpieniu zaznaczyła, że organizowane co dwa lata Forum Historyków Wojskowości gromadzi na ogół stałych członków Stowarzyszenia i jest jedynym tego typu spotkaniem naukowym historyków wojskowości organizowanym przez SHW.
Na tym zebranie zakończono.
Sekretarz:
dr Agnieszka Jędrzejewska