W dniu 14 listopada br. na adres Stowarzyszenia Historyków Wojskowości wpłynęło pismo datowane na 9 listopada br. od Prorektora ds. Dydaktycznych Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu następującej treści (w celu powiększenia, proszę kliknąć na dokument):
Pismo Prorektora AWL
W związku z powyższym Prezydium SHW proponuje w trybie awaryjnym zorganizowanie XIV Forum Historyków Wojskowości w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w dniu 21 września 2018 roku (piątek) – jednodniowo.
Ostateczna decyzja zapadnie na posiedzeniu Zarządu 5 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie SHW (Warszawa, al. Wilanowska 204), na które już teraz zapraszam.
Prezes SHW
prof. dr hab. Tadeusz Panecki
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 października br. Organizatorzy najbliższego XIV Forum Historyków Wojskowości, wydali Komunikat nr 2. Przypomniano w nim nie tylko termin Forum oraz tematykę, ale również określono szczegóły dotyczące terminów nadsyłania zgłoszeń, a następnie tekstów artykułów, które Organizatorzy planują wydać przed terminem Forum. Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłamy tutaj. Całościowe informacje dotyczące spraw związanych z organizacją XIV Forum Historyków Wojskowości mogą Państwo znaleźć także w zakładce Forum Historyków Wojskowości / XIV Forum Historyków Wojskowości.
Spotkanie oplatkowe 2017 program.jpeg Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta
Stowarzyszenie Historyków Wojskowości

uprzejmie zapraszają na

WIGILIĘ REYMONTOWSKĄ

Spotkanie
odbędzie się dnia
15 grudnia br. o godz. 16.00
w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie, al. Wilanowska 204

Szczegóły dotyczące programu obok.
(w celu powiększenia proszę kliknąć na treść programu)
IV WZ 0  Zgodnie z planem, w dniu 3 czerwca 2017 r. miało miejsce IV Walne Zebranie Członków SHW. Zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. Tadeusz Panecki. Po wystąpieniu dokonano wyboru prezydium Zgromadzenia – przewodniczący: prof. Józef Smoliński, członkowie: prof. Karol Olejnik oraz prof. Mirosław Nagielski, sekretarz: dr Agnieszka Jędrzejewska.
Jedną z pierwszych decyzji był wybór członków Komisji Skrutacyjnej (Julian Michaś, dr Grażyna Bołcun, dr Mariusz Kardas). W dalszej części obrad prezes prof. Panecki odniósł się do planowanych wydarzeń naukowych w tym XIV Forum Historyków Wojskowości. Zgromadzonym przedstawiono Komunikat wstępny, przygotowany przez Organizatorów. Zaprezentowano także plany wydawnicze na 2018 rok. Istotną z kwestii bieżących był stan konta Stowarzyszenia na dzień dzisiejszy. Stwierdzono jednoznacznie, że aktualna dyscyplina finansowa członków jest niska.
Po wystąpieniu prof. Paneckiego, głos zabrał prof. Zygmunt Matuszak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dokonując oceny merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres ostatnich 2 lat, wskazał on na liczne sukcesy w zakresie działalności naukowej i popularyzatorskiej. Podziękowano także dyrekcji Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego za nieodpłatne udostępnianie siedziby Muzeum na potrzeby Stowarzyszenia. Zwrócono także uwagę także na poruszaną już przez Prezesa kwestię, zbyt małej liczby wpłat składek członkowskich. Po wystąpieniu prof. Matuszaka, w toku dyskusji ustalono, że najważniejszymi zadaniami na najbliższy okres jest unormowanie kwestii finansowych (przede wszystkim usystematyzowania wpłat składek) oraz współpraca przy organizacji XIV Forum Historyków Wojskowości.
W dalszej części spotkania przystąpiono do kwestii wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Przypomniano zasady głosowania i zgłaszania kandydatów na członków Zarządu. Po krótkiej dyskusji zgłoszono cztery kandydatury w osobach prof. Józefa Smolińskiego, prof. Mirosława Nagielskiego, dr. Bartosza Zakrzewskiego oraz dr. Adama Ostanka. Po zaakceptowaniu przez kandydatów ich kandydatur, zarządzono przystąpienie do głosowania na podstawie kart do głosowania.
W trakcie, kiedy Komisja Skrutacyjna rozpoczęła obliczania głosów, prof. Janusz Zuziak, a po nim dr Ostanek przybliżyli zebranym dwie oferty współpracy, jakie zostały wystosowane do Stowarzyszenia w ostatnim czasie. W efekcie głosowania zdecydowano jednogłośnie, że Stowarzyszenie przyjmie ofertę współpracy o czym szerzej w najbliższym czasie (po sprecyzowaniu szczegółów).
Na podstawie wyników wyborów Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie do Zarządu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Nowo wybranym Członkom Zarządu powierzono następujące zadania:
  • prof. Mirosław Nagielski – koordynator ds. sesji naukowych
  • prof. Józef Smoliński – koordynator ds. publikacji
  • dr Bartosz Zakrzewski – skarbnik
  • dr Adam Ostanek – koordynator ds. promocji i polityki informacyjnej
Na zakończenie Walnego Zebrania wystosowano apel do wszystkich członków Stowarzyszenia. Ze względu na wiele ambitnych planów Stowarzyszenia, uprasza się wszystkich członków, którzy nie uregulowali zobowiązań finansowych za okres poprzednich 2 lat, aby uczynili to możliwie niezwłocznie. Ponadto zaapelowano także o systematyczność wpłat od tej chwili.