IV WZ 0  Zgodnie z planem, w dniu 3 czerwca 2017 r. miało miejsce IV Walne Zebranie Członków SHW. Zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. Tadeusz Panecki. Po wystąpieniu dokonano wyboru prezydium Zgromadzenia – przewodniczący: prof. Józef Smoliński, członkowie: prof. Karol Olejnik oraz prof. Mirosław Nagielski, sekretarz: dr Agnieszka Jędrzejewska.
Jedną z pierwszych decyzji był wybór członków Komisji Skrutacyjnej (Julian Michaś, dr Grażyna Bołcun, dr Mariusz Kardas). W dalszej części obrad prezes prof. Panecki odniósł się do planowanych wydarzeń naukowych w tym XIV Forum Historyków Wojskowości. Zgromadzonym przedstawiono Komunikat wstępny, przygotowany przez Organizatorów. Zaprezentowano także plany wydawnicze na 2018 rok. Istotną z kwestii bieżących był stan konta Stowarzyszenia na dzień dzisiejszy. Stwierdzono jednoznacznie, że aktualna dyscyplina finansowa członków jest niska.
Po wystąpieniu prof. Paneckiego, głos zabrał prof. Zygmunt Matuszak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dokonując oceny merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres ostatnich 2 lat, wskazał on na liczne sukcesy w zakresie działalności naukowej i popularyzatorskiej. Podziękowano także dyrekcji Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego za nieodpłatne udostępnianie siedziby Muzeum na potrzeby Stowarzyszenia. Zwrócono także uwagę także na poruszaną już przez Prezesa kwestię, zbyt małej liczby wpłat składek członkowskich. Po wystąpieniu prof. Matuszaka, w toku dyskusji ustalono, że najważniejszymi zadaniami na najbliższy okres jest unormowanie kwestii finansowych (przede wszystkim usystematyzowania wpłat składek) oraz współpraca przy organizacji XIV Forum Historyków Wojskowości.
W dalszej części spotkania przystąpiono do kwestii wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Przypomniano zasady głosowania i zgłaszania kandydatów na członków Zarządu. Po krótkiej dyskusji zgłoszono cztery kandydatury w osobach prof. Józefa Smolińskiego, prof. Mirosława Nagielskiego, dr. Bartosza Zakrzewskiego oraz dr. Adama Ostanka. Po zaakceptowaniu przez kandydatów ich kandydatur, zarządzono przystąpienie do głosowania na podstawie kart do głosowania.
W trakcie, kiedy Komisja Skrutacyjna rozpoczęła obliczania głosów, prof. Janusz Zuziak, a po nim dr Ostanek przybliżyli zebranym dwie oferty współpracy, jakie zostały wystosowane do Stowarzyszenia w ostatnim czasie. W efekcie głosowania zdecydowano jednogłośnie, że Stowarzyszenie przyjmie ofertę współpracy o czym szerzej w najbliższym czasie (po sprecyzowaniu szczegółów).
Na podstawie wyników wyborów Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie do Zarządu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Nowo wybranym Członkom Zarządu powierzono następujące zadania:
 • prof. Mirosław Nagielski – koordynator ds. sesji naukowych
 • prof. Józef Smoliński – koordynator ds. publikacji
 • dr Bartosz Zakrzewski – skarbnik
 • dr Adam Ostanek – koordynator ds. promocji i polityki informacyjnej
Na zakończenie Walnego Zebrania wystosowano apel do wszystkich członków Stowarzyszenia. Ze względu na wiele ambitnych planów Stowarzyszenia, uprasza się wszystkich członków, którzy nie uregulowali zobowiązań finansowych za okres poprzednich 2 lat, aby uczynili to możliwie niezwłocznie. Ponadto zaapelowano także o systematyczność wpłat od tej chwili.

W dniu 1 czerwca 2017 roku miało miejsce posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:
 1. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków, których deklaracje wpłynęły w ostatnim okresie.
 2. Sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem.
 3. Sprawy finansowe.
 4. Sprawy różne.
W toku posiedzenia pozytywnie rozpatrzono 13 deklaracji, jakie wpłynęły w ostatnim czasie. W poczet członków Stowarzyszenia przyjęto następujące osoby: Piotr Derengowski, Piotr Dobrowolski, Grzegorz Kała, Grzegorz Majkowski, Sławomir Maksymowicz, Julian Michaś, Janusz Oszytko, Łukasz Różycki, Sławomir Sadowski, Tadeusz Skoczek, Jan Szkudliński, Romuald Turkowski oraz Zbigniew Zielonka. Nowo przyjętym serdecznie gratulujemy oraz mamy nadzieję na ich aktywny udział w życiu Stowarzyszenia.
Odnosząc się do zagadnień organizacyjnych Walnego Zgromadzenia, zweryfikowano listy Członków, którzy potwierdzili swoją obecność. Przygotowano także niezbędną dokumentację na potrzeby Zgromadzenia, jeszcze raz omawiając harmonogram obrad.
W zakresie spraw finansowych stwierdzono dalszy brak wpłat składek przez część członków Stowarzyszenia. Zdecydowano, że kwestia ta zostanie poruszona przy okazji Walnego Zgromadzenia.
Z satysfakcją przyjęto także informację o postępujących pracach organizacyjnych, związanych z XIV Forum Historyków Wojskowości. Organizatorzy Forum wydali już Komunikat wstępny. Ponformowano w nim przede wszystkim o tym, że najbliższe Forum, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 roku. Nakreślono w nim problemy badawcze oraz zaproponowano obszary tematyczne. Określono także wstępnie terminy dotyczące nadsyłania propozycji tematów wystąpień oraz gotowych tekstów do publikacji. W celu zapoznania się z całością treści komunikatu proszę kliknąć tutaj.
Waclaw Tokarz
W celu zapoznania się z programem konferencji, proszę "kliknąć" na obrazek zaproszenia.
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości mamy zaszczyt zaprosić na czwarte
Walne Zebranie Członków SHW, które odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Warszawie, Al. Wilanowska 204 – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostanie drugi termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

Szczegółowy Program Obrad - kliknij tutaj.
Proponowany Regulamin Obrad Walnego Zebrania (do dyskusji i uchwalenia) - kliknij tutaj.
Spotkanie opatkowe 2017 W dniu 12 kwietnia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce spotkanie wielkanocne. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Muzeum, członkowie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz inni zaproszeni Goście. W pierwszej części życzenia obecnym złożył Dyrektor Muzeum – dr Janusz Gmitruk. Następnie głos zabrał Prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki. Po nim, życzenia złożyli przedstawiciele innych zaproszonych instytucji. Z inicjatywy Dyrekcji Muzeum przygotowano poczęstunek dla przybyłych Gości. Po części oficjalnej, przy okazji spożywania posiłków, toczono liczne rozmowy na różne tematy bieżące.
Przy okazji spotkania, w imieniu Instytutu Politycznego im. Macieja Rataja – dr Czesław Siekierski oraz w imieniu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – dr Janusz Gmitruk, zaprosili zgromadzonych do udziału w konferencji poświęconej 60-rocznicy utworzenia Związku Młodzieży Wiejskiej. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w dniu 13 maja 2017 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. W programie przewidziane są:
 • 11.00 – 13.00 referaty
 • 13:00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 spotkanie koleżeńskie, wspomnienia w formie konferencyjnej.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia za pośrednictwem Muzeum, przyjmowane są do 30 kwietnia.