W Kozowski Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 stycznia 2017 r. zmarł w Łodzi profesor zwyczajny dr hab. Włodzimierz Kozłowski, historyk wojskowości i nauczyciel akademicki. Miał 73 lata.
Całe swoje życie zawodowe związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Tu w 1967 r. ukończył studia historyczne, w 1976 r. uzyskał stopień doktora, a w 1993 r. stopień doktora habilitowanego. Od 1994 r. profesor nadzwyczajny, w 2010 r. profesor zwyczajny. Przedmiotem badań i pasją życia Profesora była historia wojskowości obszaru Polski centralnej oraz biografistyka armii II Rzeczypospolitej. Był autorem czterech monografii: Obrona środkowej Narwi i Biebrzy w 1939 r., Łódź 1981 ["Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica", t. 5]; Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993; Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921-1939, Łódź 2007 oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych. Ostatnią pracę, zatytułowaną 10 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 r., Pruszków 2016, prof. W. Kozłowski napisał wraz ze swym uczniem, prof. UŁ dr hab. Witoldem Jarno.
Prof. W. Kozłowski przeszedł wszystkie szczeble pracy naukowej i dydaktycznej, począwszy od stanowiska asystenta. Od 1993 r., do przejścia na emeryturę w 2014 r. kierował Katedrą Historii Polski Współczesnej UŁ. Wypromował 3 doktorów i 80 magistrów. Za pracę naukową i dydaktyczną wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora UŁ. Był członkiem Rady Programowej „Rocznika Łódzkiego” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Wychowankowie i uczniowie Profesora zapamiętają Go jako surowego wprawdzie i wymagającego wykładowcę, ale też jako człowieka o ogromnej wiedzy historycznej, który z pasją i wielką precyzją odkrywał postaci nie tylko generałów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, ale też mniej znanych żołnierzy, często pozostających poza głównym nurtem historii. Znawca falerystyki, umundurowania i fotografii wojskowej, pozostawił nie tylko dorobek swej pracy badawczej. Swym wychowankom wpoił nawyki, niezwykle przydatne w pracy naukowej takie, jak: poszukiwania źródłowe we wszystkich możliwych miejscach oraz konieczność ciągłego rozwoju i pracy nad sobą poprzez bieżące śledzenie dokonań innych oraz systematyczną lekturę najnowszych publikacji, nie tylko związanych z historią wojskowości. Przekazał też solidne rzemiosło – umiejętność interpretacji źródeł, tworzenia aparatu naukowego, formułowania prawdziwych i obiektywnych ocen, pozbawionych osobistych emocji. Dla wielu wskazania Profesora pozostaną już na zawsze nie tylko nawykiem, ale dobrym zwyczajem.
Pogrzeb prof. dr hab. Włodzimierza Kozłowskiego odbędzie się 1 lutego 2017 r. na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim Zarzew, przy ul. Lodowej w Łodzi. 
Spotkanie oplatkowe 2016 11 W dniu dzisiejszym, w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego a zarazem siedzibie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości miało miejsce spotkanie opłatkowe, które połączone było z zapowiadanymi już wcześniej obchodami 74. rocznicy bitwy pod Wojdą. Spotkanie rozpoczęli prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki oraz dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – dr Janusz Gmitruk.

Po powitaniu przybyłych gości, prof. Panecki podsumował działalność Stowarzyszenia w mijającym roku. Nawiązując do uroczystości rocznicowych bitwy pod Wojdą, dr Gmitruk przybliżył wydarzenia związane z Powstaniem Zamojskim, po czym prof. Piotr Matusak zarysował działalność Batalionów Chłopskich na terenie Zamojszczyzny.
Po wystąpieniach Referentów, prof. Panecki wręczył, nieobecnej na XIII Forum Historyków Wojskowości, dr Grażynie Korneć wyróżnienie w postaci Dyplomu za monografię pt. "Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim (1 sierpnia - 2 października 1944)”. Wręczono także legitymacje członkowskie nowym Członkom Stowarzyszenia.

Jako ostatni, głos zabrał prof. Adam Dobroński, który w imieniu swoim oraz Dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku wysunął propozycję, aby Muzeum wraz z działającym przy nim Ośrodkiem Badań Historii Wojskowej z jednej strony oraz Stowarzyszenie Historyków Wojskowości z drugiej strony, począwszy od nadchodzącego roku, rozpoczęły organizowanie rokrocznych konkursów na najlepsze monografie z zakresu historii wojskowości. Propozycja powyższa zyskała uznanie Prezesa, obecnych Członków Zarządu oraz pozostałych Członków SHW, toteż w niedługim czasie mają zostać doprecyzowane zasady rzeczonego konkursu.

Część oficjalną zakończyli prof. Panecki i dr Gmitruk, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Po tym, wszyscy przybyli Goście mieli okazje złożyć sobie życzenia indywidualnie, a następnie zasiąść do wspólnego stołu wigilijnego.

Prof Pawowski
Z głebokim żalem informujemy, że 25 października 2016 roku w godzinach wieczornych zmarł w Siedlcach prof. dr hab. Edward Pawłowski - wybitny historyk, Rektor Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogiczne w 1999 roku oraz Akademii Podlaskiej w latach 2005-2008. W latach 1996-1999 prof. Pawłowski był dziekanem Wydziału Humanistycznego, a w latach 2000-2005 Prorektorem do Spraw Nauki.
Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Urodził się w 1941 roku już po śmierci swojego ojca, oficera Straży Granicznej, który został zamordowany przez Niemców. Był ablsolwentem uczelni wojskowych oraz cywilnych. Pracował w Studium Wojskowym Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. Od 1993 roku związany był z siedlecką Uczelnią. Zainteresowania badawcze prof. E. Pawłowskiego koncentrowały się przede wszystkim wokół problematyki najnowszej historii powszechnej, historii wojskowości i II wojny światowej.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 pozycji. Profesor był inicjatorem, współautorem i redaktorem wydania serii historii dywzji Wojska Polskiego (m.in.: 1. Berliński Pułk Artylerii Lekkiej, 2. Pułk Artylerii Lekkiej), a także kilku opracowań z serii ,,Bitwy Polskie": (Berlin 1945, Kołobrzeg: 8-18 marca 1945, Lenino: 12-13 X 1943, Pakosław 1915, Wał Pomorski 1945). Był także m.in. autorem książki Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-45 oraz Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej.
Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek, 28 października o godz. 10.00 w siedleckiej Katedrze, natomiast ceremonia złożenia trumny z Ciałem do grobu odbędzie się tego samego dnia ok. godz. 14.00 na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.
Bitwa pod Wojda Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Stowarzyszenie Historyków Wojskowości uprzejmie zapraszają na obchody 74. rocznicy bitwy pod Wojdą (obecnie część wsi Bliżów, pow. zamojski, woj. lubelskie), która miała miejsce 30 grudnia 1942 r. Bitwa ta zapoczątkowała wiele późniejszych akcji partyzanckich przeprowadzonych w celu obrony ludności Zamojszczyzny. Starły się w niej połączone siły I Kompanii Kadrowej Batalionów Chłopskich pod dowództwem por. Jerzego Mara-Meÿera ps. "Vis" oraz partyzantów radzieckich kpt. Wasyla Wołodina z niemieckim batalionem do zadań specjalnych.

Uroczystości odbędą się w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 11.00.
W programie przewidziano następujące referaty i wystąpienia:
  1. prof. dr hab. Tadeusz Panecki - Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Historyków Wojskowości w 2016 r.
  2. dr Janusz Gmitruk - Powstanie Zamojskie
  3. prof. dr hab. Piotr Matusak - Bataliony Chłopskie na tle europejskiego ruchu oporu
  4. Dyskusja
Po zakończeniu obrad przybyłych gości serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe.
DSC08177 W dniu wczorajszym końca dobiegło XIII Forum Historyków Wojskowości. Jeszcze w piątek wieczorem dokonano jego podsumowania merytorycznego. Oceniając ogólnie zarówno obrady plenarne jak również te prowadzone w czterech panelach tematycznych podkreślono, że przyjęta myśl przewodnia Forum była zasadna, bowiem dało się zauważyć dużą aktywność uczestników w zabieraniu głosu w dyskusjach. Uroczystego zamknięcia Forum dokonali wspólnie: Prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – prof. Tadeusz Panecki oraz Organizatorzy – dr Andrzej Drzewiecki oraz dr Mariusz Kardas. Warto wspomnieć, iż Organizatorzy XIII Forum zapoczątkowali także nową tradycję w myśl której każdorazowo kolejni Organizatorzy będą sobie przekazywali buzdygan, będący wyrazem kontynuacji tradycji środowiska naukowego historyków wojskowości oraz tradycji organizowanych forów.
Zgodnie z obowiązującą już od lat regułą, po oficjalnym zakończeniu Forum, uczestnicy podjęli dyskusję dotyczącą myśli przewodniej kolejnego, XIV Forum Historyków Wojskowości. W toku debaty pojawiły się trzy pomysły. Po ożywionej wymianie argumentów odnoszących się do każdej z propozycji zdecydowano, iż wybór tematu nastąpi w oparciu o głosowanie. W związu z powyższym myślą przewodnią XIV Forum Historyków Wojskowości będzie: „Historia wojskowości a polityka”.