W dniu 1 czerwca 2017 roku miało miejsce posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:
 1. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków, których deklaracje wpłynęły w ostatnim okresie.
 2. Sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem.
 3. Sprawy finansowe.
 4. Sprawy różne.
W toku posiedzenia pozytywnie rozpatrzono 13 deklaracji, jakie wpłynęły w ostatnim czasie. W poczet członków Stowarzyszenia przyjęto następujące osoby: Piotr Derengowski, Piotr Dobrowolski, Grzegorz Kała, Grzegorz Majkowski, Sławomir Maksymowicz, Julian Michaś, Janusz Oszytko, Łukasz Różycki, Sławomir Sadowski, Tadeusz Skoczek, Jan Szkudliński, Romuald Turkowski oraz Zbigniew Zielonka. Nowo przyjętym serdecznie gratulujemy oraz mamy nadzieję na ich aktywny udział w życiu Stowarzyszenia.
Odnosząc się do zagadnień organizacyjnych Walnego Zgromadzenia, zweryfikowano listy Członków, którzy potwierdzili swoją obecność. Przygotowano także niezbędną dokumentację na potrzeby Zgromadzenia, jeszcze raz omawiając harmonogram obrad.
W zakresie spraw finansowych stwierdzono dalszy brak wpłat składek przez część członków Stowarzyszenia. Zdecydowano, że kwestia ta zostanie poruszona przy okazji Walnego Zgromadzenia.
Z satysfakcją przyjęto także informację o postępujących pracach organizacyjnych, związanych z XIV Forum Historyków Wojskowości. Organizatorzy Forum wydali już Komunikat wstępny. Ponformowano w nim przede wszystkim o tym, że najbliższe Forum, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 roku. Nakreślono w nim problemy badawcze oraz zaproponowano obszary tematyczne. Określono także wstępnie terminy dotyczące nadsyłania propozycji tematów wystąpień oraz gotowych tekstów do publikacji. W celu zapoznania się z całością treści komunikatu proszę kliknąć tutaj.
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości mamy zaszczyt zaprosić na czwarte
Walne Zebranie Członków SHW, które odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Warszawie, Al. Wilanowska 204 – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostanie drugi termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

Szczegółowy Program Obrad - kliknij tutaj.
Proponowany Regulamin Obrad Walnego Zebrania (do dyskusji i uchwalenia) - kliknij tutaj.
Spotkanie opatkowe 2017 W dniu 12 kwietnia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce spotkanie wielkanocne. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Muzeum, członkowie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz inni zaproszeni Goście. W pierwszej części życzenia obecnym złożył Dyrektor Muzeum – dr Janusz Gmitruk. Następnie głos zabrał Prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki. Po nim, życzenia złożyli przedstawiciele innych zaproszonych instytucji. Z inicjatywy Dyrekcji Muzeum przygotowano poczęstunek dla przybyłych Gości. Po części oficjalnej, przy okazji spożywania posiłków, toczono liczne rozmowy na różne tematy bieżące.
Przy okazji spotkania, w imieniu Instytutu Politycznego im. Macieja Rataja – dr Czesław Siekierski oraz w imieniu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – dr Janusz Gmitruk, zaprosili zgromadzonych do udziału w konferencji poświęconej 60-rocznicy utworzenia Związku Młodzieży Wiejskiej. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w dniu 13 maja 2017 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. W programie przewidziane są:
 • 11.00 – 13.00 referaty
 • 13:00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 spotkanie koleżeńskie, wspomnienia w formie konferencyjnej.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia za pośrednictwem Muzeum, przyjmowane są do 30 kwietnia.

Waclaw Tokarz
W celu zapoznania się z programem konferencji, proszę "kliknąć" na obrazek zaproszenia.
W dniu 16 marca br. miało miejsce posiedzenie Prezydium Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Porządek obrad obejmował następujące punkty:
 1. Sprawy bieżące
 2. Przygotowanie sprawozdania sprawozdawczo-wyborczego
 3. Sesje naukowe i publikacje na bieżący rok
 4. Sprawy finansowe
 5. Sprawy różne
Odnosząc się do spraw bieżących, prowadzący posiedzenie prezes Zarządu prof. T. Panecki, poinformował zebranych o przebiegu i wynikach XIII Forum, które odbyło się w dniach 21-24 września 2016 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Materiały z Forum zostały opublikowane, aktualnie rozsyłany jest „Suplement” zawierający wystąpienia plenarne i przebieg dyskusji. Następne Forum odbędzie się w 2018 r w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jego tematem przewodnim będzie „Historia i polityka”. Oficjalne pismo potwierdzające gotowość organizacji Forum podpisane przez Rektora-Komendanta WSOWL płk. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę wpłynęło na ręce Prezesa SHW w dniu 10 listopada 2016 roku.
W związku z upływającą w tym roku kadencją władz Stowarzyszenia (zgodnie ze Statutem 2 lata), przyjęty został projekt zorganizowania zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 3 czerwca o godz. 11.00 (pierwszy termin) i o godz. 11.30 (drugi termin), na którym Prezes złoży sprawozdanie z dwuletniej kadencji i zostaną wybrane władze na następną kadencję. Prezydium złożyło wniosek poddania pod głosowanie Zebrania zmiany Statutu polegającej na ustaleniu kadencji władz na 4 lata.

W zakresie działalności naukowej, przyjęto propozycję zorganizowania w 2017 roku następujących konferencji naukowych:
 1. 15 maja w Sejmie (SHW współorganizator) dyskusja panelowa na temat militarnych aspektów zamachu majowego 1926 r.
 2. 22 września w siedzibie Stowarzyszenia konferencja naukowa na temat: Współtwórcy polskiej niepodległości 1918 r.- aspekty polityczno-militarne (J. Piłsudski, W. Witos, R. Dmowski, I. Daszyński, I. Paderewski, W. Korfanty).
Poza tym, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej WP planuję się opublikować w języku angielskim dwie prace zbiorowe: Bitwy Polskie w XX w i Rozwiązanie PSZ na Zachodzie.

Prezes poinformował Prezydium o stanie finansów Stowarzyszenia.
Stwierdzono, że składki członkowskie nie spływają w kwotach takich, jakich należałoby się spodziewać uwzględniając liczbę członków Stowarzyszenia! Uprasza się zatem wszystkich Członków, którzy nie uregulowali do tej pory składek, aby uczynili to możliwie szybko.