Warszawa, 18.06.2018 r.

 

XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

KOMUNIKAT NR 3

Szanowni Państwo,

W związku z zamknięciem prac w zakresie przyjmowania zgłoszeń, Komitet Organizacyjny przystąpił do dalszych prac związanych z ustalaniem programu, doborem moderatorów sekcji oraz sprawami pomniejszymi. Opracowany program Forum został załączony do niniejszego Komunikatu. Całość obrad prowadzona będzie w obiektach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, będącego współorganizatorem Forum. Przewidziano, że pierwszego dnia obrad – 21 września (piątek) – otwarcie Forum nastąpi o godz. 11.00 (ma to umożliwić wszystkim spokojny i bezpieczny dojazd uczestników). Dzień ten będzie dniem obrad i dyskusji plenarnych, z przerwą obiadową. Wieczorem będzie miał miejsce grill. Kolejnego dnia – 22 września (sobota) – rozpoczęcie obrad w trzech sekcjach będzie miało miejsce o godz. 9.00 z planowanym zakończeniem o godz. 13.00. W godz. 13.00-14.00 planowane jest podsumowanie prac w sekcjach, a następnie całości Forum, po czym nastąpi jego zamknięcie i obiad.

Ze względu na fakt, iż część z uczestników będzie wnosić opłatę konferencyjną za pośrednictwem swoich macierzystych uczelni bądź innych instytucji zdecydowano, że właściwym do wpłat i wystawienia w razie potrzeby faktur będzie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Z tego względu opłatę konferencyjną w kwocie 100 zł prosimy wpłacać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. na konto Muzeum nr: 73 1240 6003 1111 0000 4945 8491 w tytule wpisując: „XIV Forum Historyków Wojskowości – nazwisko i imię”. Wpłaty dokonane do tej pory na konto Stowarzyszenia zostały automatycznie przeksięgowane na konto Muzeum. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie mailem niezbędnych danych (dokładny adres i NIP instytucji) na jaką ma być wystawiona faktura. Informujemy jednocześnie, że w kwocie opłaty mieszczą się koszty wyżywienia, druk programów itp. Koszty noclegu i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Sugerowane poniżej miejsca noclegowe oferują dobrą jakość, przystępne ceny oraz zlokalizowane się nieopodal Muzeum (obok danych adresowych znajdują się linki przenoszące na strony hoteli).

Ostateczny termin przekazywania materiałów do druku upływa w drugim dniu konferencji, tj. 22 września.

W celu pobrania wersji Komunikatu nr 3 do wydruku naciśnij tutaj.

W celu pobrania Programu XIV Forum Historyków Wojskowości naciśnij tutaj.

W celu pobrania map ilustrujących sposób dotarcia do Muzeum oraz sposób dotarcia z poszczególnych miejsc noclegowych do Muzeum naciśnij tutaj.


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Z wyrazami szacunku,

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Adam Ostanek

W dniu 11 czerwca br. o godz. 12.00  siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW. Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:
  1. Ocena stanu przygotowań do Forum.
  2. Sytuacja finansowa SHW.
  3. Podjęcie Uchwały o wykonaniu budżetu w 2017 roku.
  4. Rozpatrzenie wniosków o wyróżnienia i przyjęcia nowych członków.
  5. Sprawy różne.
Ad. 1
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIV Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości dr Adam Ostanek zreferował obecny stan przygotowań do zbliżającego się Forum. Zaakceptowano zaproponowany program Forum, ustalono kwestie związane z płatnościami i dokumentacją, jaką trzeba będzie przygotować dla uczestników korzystających ze środków finansowych delegujących ich ośrodków. Zaakceptowano także sugestię kontaktu z wybranymi hotelami, które mogłyby zapewnić nocleg dla uczestników. W najbliższych dniach ukaże specjalny komunikat, precyzyjnie ilustrujący wszystkie sprawy związane z Forum, w tym przyjęty program.
Ad. 2
Skarbnik Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – dr Bartosz ZAKRZEWSKI przedstawił bieżący stan finansów Stowarzyszenia wraz z budżetem za 2017 rok. Zwrócono uwagę na brak regularnego wpłacania składek przez część Członków. Mimo widocznej poprawy w tym zakresie w porównaniu z latami ubiegłymi, stan wpłat jest nadal niezadawalający. Ze względu na zmianę systemu rozliczenia Stowarzyszenia z Urzędem Skarbowym podjęto decyzję o konieczności wynajęcia firmy specjalizującej się w rozliczeniach, co wiązać się będzie z dodatkowymi wydatkami. Przypomniano, że dwuletnie zaległości w płaceniu składek skutkują automatycznym skreśleniem z listy członków SHW (Statut: § 15, ustęp 1, pkt. 1).
Ad. 3
Biorący udział w posiedzeniu Zarządu członkowie jednomyślnie przyjęli uchwałę o wykonaniu budżetu za 2017 rok.
Ad. 4
Tradycyjnie już, w związku ze zbliżającym się Forum, dyskutowano na temat przyznania medalu „Historia–Militaris–Polonica – Za Zasługi w Rozwoju Historii Wojskowości w Polsce” oraz wyróżnień w postaci dyplomów. Przyznano takowe w kategorii najlepszej monografii habilitacyjnej, dysertacji doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej z zakresu historii wojskowości. W dalszej części rozpatrzono wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dr. Dariusza Faszczy. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 5
W związku z przyjęciem nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych RODO dyskutowano o potrzebach związanych z nowymi wymogami przechowywania dokumentacji Stowarzyszenia. Poruszono także kwestię koniczności nawiązania współpracy Stowarzyszenia z redakcjami czasopism punktowanych specjalizujących się w zakresie historii wojskowości, aby wesprzeć starania członków SHW o możliwość publikacji na łamach danych czasopism.

W dniu 23 lutego br., w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, miało miejsce posiedzenie Członków Rady Naukowej XIV Forum Historyków Wojskowości. Podczas posiedzenia analizowano m.in. nadesłane tematy wystąpień pod kątem ich zgodności z tematem przewodnim Forum. Spośród ponad 60 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowana większość tematów była zgodna z przyjętą myślą przewodnią zbliżającego się Forum. Względem 7 tematów postawiono postulat, aby ich autorzy dokonali minimalnych korekt, mających zbliżyć proponowaną tematykę do tematyki Forum. Na chwilę obecną wszystkie powyższe tematy zostały już uzupełnione i poprawione, co powoduje, iż z satysfakcją należy stwierdzić, że wszystkie nadesłane zgłoszenia zostały przyjęte. Członkowie Rady stanowczo jednak podkreślili, że przyjęcie tytułów wystąpień nie jest równoznaczne z mającą nastąpić po Forum publikacją tekstów, które będą podlegały oddzielnym recenzjom wydawniczym. W przypadku bowiem niespełnienia wymogów formalnych, przewidzianych dla opracowań naukowych oraz niezastosowania się do zaleceń recenzentów, teksty takowe nie zostaną opublikowane. Ustalono także wstępnie, że teksty wystąpień będą przyjmowane do 30 września br. Przygotowano także roboczą wersję harmonogramu obrad, która po odbywających się jeszcze obecnie konsultacjach, zostanie wkrótce zamieszczona na stronie internetowej SHW oraz przesłana do wszystkich uczestników.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIV FHW
dr Adam Ostanek
Jubileusz prof D Kisielewicz

W piątkowe popołudnie, 8 czerwca 2018 roku, kiedy znaczna część opolan szykowała się do pierwszego koncertu tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki, rodzina, grupa współpracowników i przyjaciół profesor Danuty Kisielewicz postanowili spotkać się w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Opolskiego – Villa Academica, by wraz z Jubilatką świętować Jej jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej.

Podczas uroczystości Pani Profesor usłyszała wiele ciepłych słów, podziękowań za swą pracę oraz życzeń skierowanych m.in. przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Opolskiego – prof. Marka Masnyka, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych – prof. Janusza Dorobisza, Prezydenta Miasta Opola - Arkadiusza Wiśniewskiego oraz zaproszonych gości z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Laudację na cześć dostojnej Jubilatki wygłosił wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, a zarazem promotor Jej pracy doktorskiej, prof. Stanisław S. Nicieja. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Pani Profesor księgi „Artificem commendat opus. Region-Pamięć-Polityka”, w której ponad 40 autorów postanowiło opublikować swoje teksty, obrazujące różnorodność i wszechstronność zainteresowań naukowych profesor Danuty Kisielewicz. Szczegóły dotyczące publikacji tutaj.

Kalendarium II wojny swiatowej

W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce "Spotkanie z książką", którego przedmiotem była promocja książki autorstwa Janusza Gmitruka, Piotra Matusaka i Tadeusza Rawskiego, pt. "Kalendarium II wojny światowej". Oddawana o rąk Czytelników książka, to publikacja wyjątkowa. Po raz pierwszy podjęty został trud ukazania całokształtu wydarzeń i faktów dających pełny obraz działań militarnych i akcji ruchu oporu na wszystkich frontach wojny. Nie pominięto w tym Kalendarium żadnego ważniejszego wydarzenia, bitwy czy potyczki, które miały znaczenie dla jej przebiegu.

Książka posiada również wyjątkowy charakter, gdyż ukazuję wojnę narodów z totalitaryzmem hitlerowskim, faszyzmem włoskim i militaryzmem japońskim. II wojna światowa objęła wszystkie kontynenty, była największym kataklizmem w naszych dziejach, ale uwydatniła też na niespotykaną dotąd skalę postawy patriotyzmu, solidarności społecznej i męstwa nie tylko żołnierzy, ale także ludności cywilnej. Niniejsza publikacja wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ponieważ ukazuje heroiczny czyn zbrojny narodu polskiego podczas II wojny światowej, który miał istotny wkład w wyzwolenie Polski spod hitlerowskiego jarzma i ostateczne zwycięstwo sił sprzymierzonych.

Spotkanie zgromadziło liczne grono nie tylko naukowców, ale również historyków-amatorów, którzy interesując się różnymi wątkami II wojny światowej, chcą poszerzyć swoją wiedzę faktograficzną. Należy z cała stanowczością stwierdzić, że prezentowana książka, stanowi prawdziwe kompendium wiedzy tego typu, pozwalając uchwycić nawet mniejsze epizody działań wojennych o których często się zapomina bądź które się pomija.