W dniu 30 marca br. o godz. 18.00 w formie zdalnej miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW. W posiedzeniu uczestniczyli:
 1. prof. Tadeusz Panecki – prezes
 2. prof. Wojciech Włodarkiewicz – wiceprezes
 3. prof. Mirosław Nagielski
 4. prof. Józef Smoliński
 5. dr hab. Adam Ostanek – sekretarz
 6. dr hab. Andrzej Drzewiecki
 7. dr hab. Marek Dutkiewicz
 8. dr Rafał Roguski
Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:
 1. Wystąpienie Prezesa.
 2. Wystąpienie Sekretarza.
 3. Wystąpienie Skarbnika.
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Podjęcie uchwał.
Ad. 1
W swoim wystąpieniu prof. Panecki poruszył kilka zagadnień. Pierwszym była sprawa XV Forum Historyków Wojskowości, którego organizacja z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych nadal pozostaje zawieszona. Brak możliwości zorganizowania Forum nie oznacza jednak, że nie są prowadzone żadne prace związane z elementami stanowiącymi nieodłączną część Forum. Na obecną chwilę zakończono gromadzenie tekstów do publikacji i trwają już prace redakcyjne nad jej wydaniem. O ile w przeciągu kilku najbliższych miesięcy nie będzie widoczna możliwość organizacji Forum w tradycyjnej wersji, zorganizowane ono zostanie w formie zdalnej, a jego przedmiotem będzie dyskusja wokół wszystkich poruszanych w publikacji zagadnień. Kolejnymi elementami poruszanymi w wystąpieniu Prezesa była kwestia wydanej przez SHW monografii zbiorowej pt. Od Wersalu do Poczdamu. Węzłowe problemy niepodległości i bezpieczeństwa Polski, jak również plany wydania kolejnej publikacji w roku bieżącym, która poświęcona byłaby polskiemu bilansowi II wojny światowej (będzie ona pokłosiem konferencji on-line, jaka została zorganizowana m.in. przez SHW 8 i 9 maja 2020 roku).
 
Ad. 2
Sekretarz SHW w swoim wystąpieniu poruszył trzy zagadnienia. Na początek poinformował o zakończonym procesie dokonywania zmian we wpisach w Krajowym Rejestrze Sądowych w zakresie uaktualniania składu Zarządu. Omówił także bieżące działania w zakresie prowadzenia strony internetowej oraz funpage’a SHW zaznaczając, że widoczny spadek w zakresie pojawiania się nowych treści, wynika z ogólnej sytuacji w kraju i braku inicjatyw i wydarzeń o  charakterze naukowym i kulturalnym w których Stowarzyszenie wcześniej uczestniczyło. Ostatnią omawiają kwestią było przedstawienie sylwetek kandydatów chcących wstąpić w szeregi Stowarzyszenia, bowiem w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu wpłynęły dwa wnioski w przedmiotowej sprawie.

Ad. 3
Ze względu na fakt, iż Skarbnik nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu, w jego imieniu głos zabrał ponownie Prezes, który dysponował przekazanymi przez dr. Zakrzewskiego wszystkimi danymi. Naświetlono bieżący stan konta, wskazując także na liczbę wpłaconych do tej pory za 2021 rok składek. Stwierdzono, iż pewnym problemem jest brak sumienności i systematyczności w zakresie wpłaty składek przez cześć członków i obok osób wpłacających składki regularnie i terminowo, jest także pewne grono osób, które czyni to z dużym opóźnieniem, a są i tacy, którzy nie czynią tego w ogóle.

Ad. 4
Po wystąpieniach przybliżających kwestie najważniejsze, rozpoczęła się ogólna dyskusja wraz z możliwością składania wniosków. Jako pierwszy głos zabrał prof. Włodarkiewicz, który zaproponował, aby na najbliższym posiedzeniu Zarządu szczegółowo została omówiona kwestia całości spraw z publikacją związaną z XV Forum. Do tej pory należy uzyskać komplet informacji na temat postępów w pracach ze strony Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, który odpowiada za wydanie publikacji.  
Ożywiona dyskusja wywiązała się w temacie składek, bowiem zwrócono uwagę, iż zaległości w zakresie ich wpłacania mogą skutkować skreśleniem z listy członków. Podjęto także kwestię przepływu informacji i docierania szczególnie tych wiadomości przesyłanych drogą mailową wskazując, iż najprawdopodobniej jakaś część członków nie znajduje się na liście mailingowej w związku z czym nie dostaje informacji o działalności SHW, a być może i to także powoduje, że osoby takie zalegają z opłatami.
Zagadnienie docierania informacji mailowych do członków przyczyniło się do postawienia przez jednego z dyskutantów postulatu, aby mimo bieżącej sytuacji częściej informować członków SHW o tym, co dzieje się w Stowarzyszeniu nawet, jeśli nie są to sprawy najważniejsze. Argumentacją, z którą zgodzili się wszyscy było to, aby tym sposobem utrzymywać stały kontakt z członkami i pokazywać każdy przejaw działalności – szczególnie w sytuacji, kiedy jest on tak ograniczony, jak obecnie.
W dalszej części dyskusji podniesiono także kwestię konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, jakie zawsze odbywały się przez kolejnymi forami. Wskazano, że nawet sytuacja w której Forum jest odłożone w czasie nie stanowi przeszkody w tym, aby ogłosić nabór prac magisterskich i doktorskich, a następnie komisja konkursowa, wyłoni najlepsze prace. Dyplomy, o ile Forum by się odbyło, zostałyby wręczone podczas jego trwania, w sytuacji zaś spotkania zdalnego, zostałyby wysłane listownie.
Dyskusję zakończyła prezentacja wydanej pod koniec 2020 roku monografii zbiorowej poświęconej jest pamięci prof. Piotra Matusaka, która ukazała się nakładem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim.

Ad. 5
Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przedłożonymi przez Sekretarza dwoma wnioskami o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Obydwa wnioski przyjęto jednogłośnie.

Na tym spotkanie zakończono. Wstępny termin kolejnego posiedzenia zaplanowano na koniec maja lub początek czerwca br. Dokładna data i godzina zostaną ustalone i podane do wiadomości członkom Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem.