W dniu 17 stycznia br. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW. Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:
  1. Organizacja Forum Historyków Wojskowości w 2020 r.
  2. Sytuacja finansowa SHW.
  3. Przyjęcie planu pracy na 2020 r.
  4. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcia nowych członków do SHW
Ad. 1
Tegoroczne XV Forum Historyków Wojskowości, zgodnie z szeregiem wcześniejszych ustaleń, zostanie zorganizowane na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie wspólnie – jak to jest już w tradycji – przez Uniwersytet oraz Stowarzyszenie. Tematem rozmów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu SHW były zaproponowane temat przewodni oraz terminy organizacji. Jednogłośnie przyjęto, że tematem przewodnim Forum będzie: Polska historia wojskowa. Stan i perspektywy. Przyjęto, że najbliższe Forum w swym kształcie stanowić będzie powrót do dawnej formy, która dawała pełen przegląd prowadzonych badań w poszczególnych ośrodkach naukowych zajmujących się historią wojskową. Względem terminu, odniesiono się do kilku zaproponowanych dat. Informacje dotyczące tej kwestii oraz zagadnienia ostatecznego kształtu zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem komunikatów, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Zdecydowano także, że w skład Komitetu Organizacyjnego – jako osoby pełniącej rolę łącznika pomiędzy środowiskiem częstochowskim a Zarządem SHW – wejdzie sekretarz Stworzyszenia – dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT. Kolejne posiedzenie Zarządu, gdzie omawiany będzie bieżący stan przygotowań do Forum odbędzie się w marcu. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości członkom Zarządu.

Ad. 2
Skarbnik Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – dr Bartosz Zakrzewski przedstawił bieżący stan finansów Stowarzyszenia wraz z budżetem za 2019 rok. Zwrócono uwagę na brak regularnego wpłacania składek przez część Członków. Mimo pewnej poprawy w tym zakresie w porównaniu z latami ubiegłymi, stan wpłat jest nadal niezadawalający. Przypomniano, że dwuletnie zaległości w płaceniu składek skutkują automatycznym skreśleniem z listy członków SHW (Statut: § 15, ustęp 1, pkt. 1). Podjęto równolegle decyzję, aby te publikacje, które finansowane bądź współfinansowane są przez SHW i dla Członków SHW dostępne są bezpłatnie, były wydawane Członkom Stowarzyszenia po weryfikacji stanu opłaconych składek.

Ad. 3
W planach działalności Stowarzyszenia na rok bieżący jest także organizacja konferencji naukowych oraz włączanie się w przedsięwzięcia naukowe przygotowywane przez instytucje nauki i kultury. W dniach 8-9 maja br., wspólnie z Muzeum Niepodległości odbędzie się konferencja pt. Gorzki smak zwycięstwa. Polski bilans II wojny światowej. Szczegóły dotyczące konferencji zostaną podane wkrótce. Stowarzyszenie przyłącza się także do organizacji uroczystości związanych z przypadającą w czerwcu br. 80. rocznicą internowania w Szwajcarii żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Uroczystości związane z tym wydarzeniem odbędą się 16 czerwca br. w gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Szczegóły i w tym wypadku zostaną podane do wiadomości w momencie ostatecznego ustalenia programu.

Ad. 4
Tradycyjnie już, przy okazji posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, rozpatrywane były wnioski o przyjęcie w poczet członków SHW kandydatów, jacy przesłali deklaracje zgłoszeniowe. Podczas bieżącego posiedzenia rozpatrywano dwa wnioski – złożone przez dr. Marcina Mielnika oraz Krzysztofa Drozdowskiego. Obydwa wnioski, po przedstawieniu krótkich biogramów kandydatów oraz rekomendacji, zostały przyjęte jednomyślnie.