Walne Zgromadzenie SHW 1

W dniu 15 czerwca 2019 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie miało miejsce V Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia prof. Tadeusz Panecki. Spotkanie rozpoczęto od informacji o śmierci prof. Zygmunta Matuszaka – wieloletniego członka Stowarzyszenia oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej bieżącej kadencji. Zebrani uczcili pamięć Zmarłego chwilą ciszy.

W dalszej części przystąpiono do wyboru prezydium zgromadzenia w skład którego weszli prof. Henryk Stańczyk jako przewodniczący oraz prof. Krzysztof Komorowski i mgr Krzysztof Bąkała jako członkowie. Sekretarzem prezydium wybrana została dr Agnieszka Jędrzejewska.

Prof. Stańczyk przedstawił porządek obrad po czym przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli dr Grażyna Bołcun, dr Adam Ostanek oraz mgr Konrad Czernielewski. Komisję Wyborczą tworzyli prof. Halina Łach, prof. Andrzej Drzewiecki oraz prof. Danuta Kisielewicz. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli dr Rafał Roguski oraz mgr Łukasz Politański.

Kolejnym elementem Walnego Zgromadzenia było przedstawienie przez sprawozdania Zarządu za lata 2015–2019. Wśród spraw, jakie poruszył Prezes SHW prof. Panecki były m.in. kwestie finansowe (składki, dotacje oraz bieżące wydatki), sprawy związane z XIII i XIV Forum Historyków Wojskowości oraz inne.

Po tym wystąpieniu głos zabrał prof. Komorowski jako członek Komisji Rewizyjnej. Przedstawił on syntetyczne sprawozdanie podkreślając, że SHW w analizowanym okresie działało zgodnie z celami statutowymi, a prowadzona dokumentacja finansowa jest pełna i nie budzi zastrzeżeń. Na zakończenie swojego wystąpienia złożył on wniosek o udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi SHW.

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego, prof. Kisielewicz, która zabrała głos jako kolejna poinformowała, że w mijającej kadencji Sąd nie zebrał się w ogóle, gdyż nie było żadnych spraw do rozpatrzenia.

Po powyższych wystąpieniach zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi SHW.

W dalszej części przystąpiono do zgłaszania kandydatur do poszczególnych organów SHW. Do Zarządu SHW zgłoszono prof. T. Paneckiego, prof. M. Dutkiewicza, prof. W. Włodarkiewicza, prof. A. Drzewieckiego, prof. Józefa Smolińskiego, prof. Mirosława Nagielskiego, dr. Janusza Gmitruka, dr. A. Ostanka, dr. B. Zakrzewskiego i dr. R. Roguskiego. Do Komisji Rewizyjnej kandydatami zostali: prof. D. Kisielewicz, prof. Tomasz Kośmider, dr A. Jędrzejewska oraz mgr Ł. Politański. Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono: prof. H. Łach, prof. K. Komorowskiego i prof. Janusza Wojtasika.

W dalszej części odbyły się wybory do poszczególnych ciał po czym Komisja Wyborcza przystąpiła do zliczania głosów. Po krótkiej przerwie wyniki wyborów przedstawiła przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej dr G. Bołcun. W skład Zarządu weszły wszystkie zgłoszone osoby. Podobnie stało się w przypadku Sądu Koleżeńskiego. Do Komisji Rewizyjnej weszli prof. D. Kisielewicz, prof. T. Kośmider oraz dr A. Jędrzejewska.

Poszczególne organy odbyły następnie oddzielne posiedzenia w wyniku których dokonano wyboru przewodniczących. Prezesem Zarządu SHW został prof. T. Panecki, natomiast wiceprezesami prof. W. Włodarkiewicz oraz dr J. Gmitruk. Sekretarzem Zarządu został dr A. Ostanek, natomiast skarbnikiem dr B. Zakrzewski. Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została prof. H. Łach, natomiast przewodniczącym Komisji Rewizyjnej prof. T. Kośmider.

W dalszej części odbyła się dyskusja na różne tematy. Zebrani poruszyli m.in. sprawy związane z nieregularnym opłacaniem składek przez część członków czy potrzebą zwiększenia otwartości Stowarzyszenia na potrzeby młodych historyków oraz osób interesujących się historią. Zaproponowano także, aby SHW podjęło inicjatywę organizowania spotkań, konferencji i wykładów w różnych ośrodkach naukowych w Polsce, na które można byłoby zapraszać młodych historyków z poszczególnych regionów.

Posiedzenie na tym zakończono życząc nowemu Zarządowi realizacji planów i zamierzeń.