ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości mamy zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sobotę 15 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Warszawie, Al. Wilanowska 204 – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostanie drugi termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

 

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania – prof. dr hab. Tadeusz Panecki.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór prezydium zebrania (sekretarza i członków).
 5. Przyjęcie porządku i uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór komisji wyborczej.
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 8. Sprawozdanie Prezesa z działalności SHW w latach 2015–2019.
 9. Sprawozdania: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu SHW.
 11. Przedstawienie propozycji programowych i budżetu – prof. dr hab. T. Panecki.
 12. Dyskusja.
 13. Wybór władz Stowarzyszenia:
 • członków Zarządu SHW, następnie zarząd wybiera prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Sądu Koleżeńskiego,
 • innych komisji problemowych określonych statutem.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa.
 5. Zakończenie zebrania.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 11 czerwca br. oraz liczymy na niezawodny udział.

 

Sekretarz

Prezes

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

prof. dr hab. Tadeusz Panecki